Fakta om studiet

Studienavn: Juss for næringslivet - Kontraksrett og Arbeidsrett

Utdanningsform: Nettbasert

Varighet: Ett år deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Nett med samlinger

Deltid

16.02.2023

Dager og tider:

Nett deltid: Lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to digitale helgesamlinger hvert semester.

Søknadsfrist: Fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: Kr. 49.900,- inkludert eksamensavgift (kr. 24.950,- per semester). Opptaksgebyr på kr. 1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Juss for næringslivet - Kontraksrett og Arbeidsrett

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Juss for næringslivet – kontraktsrett og arbeidsrett

Utdanningen har som formål å gi studenten god kunnskap innenfor fagområdene kontrakts- og arbeidsrett. Kontraktsrett har fokus på avtale- og kjøpsrett med tilstøtende lovgivning forbundet med bl.a. salg til forbrukere, angrerett og markedsføring. Studiet omfatter også ett sentralt tilstøtende fagområde til kontraktsretten innen pengekrav- og tvangsfullbyrdelse. Salg og kontraktsinngåelse kan skje gjennom kommisjon eller agentur, og studiet gir studenten en generell og overordnet innføring i lovgivningen på dette området.

Arbeidsrett har fokus på arbeidsmiljøvernloven og tilstøtende lovgivning forbundet med likestilling og diskriminering, samt at studenten blir kjent med IA-avtalen og krav til og arbeid med HMS. Studiet omfatter også sentrale tilstøtende fagområder innenfor personopplysningslovgivningen, GDPR og folketrygden.

Hensikten med utdanningen er blant annet at ledere, mellomledere og ansatte skal kunne løse juridiske problemstillinger innenfor rammen av deres kompetanse uten bistand fra jurist, men også vite når kompleksiteten krever at det må innhentes fagpersoner med mer dybdekompetanse innenfor juss.

Utdanningens målgruppe er studenter som ønsker eller har behov for kunnskap innenfor kontrakts- og arbeidsrett, samt jobbsøkere, arbeidstagere, ledere eller virksomheter som ønsker å øke ansatte/virksomheten sin kompetanse.

Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor kontraktsrett og arbeidsrett er meget relevant for virksomheter i både privat og offentlig sektor. Jobbmulighetene etter fullført utdanninger er særlig gode i kombinasjon med annen administrativ eller økonomisk kompetanse tilegnet gjennom tidligere utdanning eller arbeidserfaring. Utdanningen er relevant både for små og store virksomheter og i alle bransjer.

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle programvarer. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole eller universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.


Arbeidsrett

 • Arbeids- og lønnsplikt, arbeidstid, ferie og avslutning av arbeidsforhold  
 • Type ansettelser (fast, midlertidige, sesong etc.) 
 • Arbeidskontrakter  
 • Krav om forsikring og pensjon 
 • Sluttavtaler 
 • Forskjell mellom ansatt og selvstendig næringsdrivende - vurderingskriterier og konsekvenser for oppdragsgiver og oppdragstaker 
 • Særlig om oppsigelse og avskjed 
 • Særlig om overtid og avspasering 
 • Fravær, sykelønn og refusjon av sykelønn 
 • Likestilling/diskriminering 
 • Varsling  
 • Nedbemanning 
 • Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, oppkjøp, fisjon og fusjon 
 • HMS 
 • IA - inkluderende arbeidsliv for alle 
 • Arbeidstilsynets rolle 
 • Taushetsplikt, offentlighet og opplysningsplikt privat sektor vs. offentlig sektor (hpl/fvl) 

Innføring i juridisk metode, begreper og rettskilder

 • Juridisk metode og begreper 
 • Lovgivningsprosess 
  • Lover, forskrifter, uttalelser og dommer 
  • Juridiske tolkningsprinsipper 
  • Juridisk informasjonssøking 
  • Saksbehandling, herunder: case-løsningsmetodikk, korrespondanse, juridisk terminologi og språk 
 • Rettskilder  

Pengekrav og tvangsfullbyrdelse

 • Panterett 
  • Pant herunder stiftelse, rettsvern og rettsvirkninger, tinglysning  
  • Ulike måter å stifte pant på/typer av pant 
  • Gjeldsbrev 
 • Renter, morarenter og gebyrer 
 • Inkassorett, inkassoprosess og  inkassoaktører
 • Tvangsfullbyrdelse 
  • Utlegg og realisering 
  • Namsmyndighetens rolle og oppgaver (namsmannen og tingretten) 
  • Tvangsgrunnlag og tvangskraft 
  • Regress, motregning 
  • Foreldelse 

Kontraktsrett (Avtale- og kjøpsrett)

 • Obligasjonsrettslige prinsipper 
 • Avtalerett 
  • Kontraktsforpliktelser 
  • Tolkning av avtaler 
  • Representasjon (fullmakt)  
  • Ugyldighet - Ufravikelig og fravikelig 
  • Kontraktsbrudd 
  • Kontraktsrevisjon 
  • Overdragelse av krav 
  • Debitorskifte 
 • Kjøpsrett 
  • Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper 
  • Partenes plikter 
  • Kjøpsrettslige problemstillinger 
  • Mangler og misligholdsbeføyelser 
  • Angrerett 
  • Markedsføring 

Personvern (GDPR)

 • Personvernprinsippene 
 • Personvernloven og personvernforordningen  
  • Personopplysning 
  • Lagring og anvendelse av personopplysninger 
  • Databehandleravtaler 
 • Virksomhetens plikter - krav til ansvar og organisering, vurderinger og dokumentasjon, konsesjon og melding 
 • Datatilsynets rolle som tilsynsorgan (overordnet) 

Kommisjon og agent

 • Om kommisjon 
 • Overordnet om kommittentens og kommisjonærens ansvar, rettigheter og forpliktelser 
 • Opphør 
 • Forholdet til 3. part
 • Agentur 
 • Handelsagent og handelsreisende
 • Overordnet om handelsagenten, den handelsreisende og hovedmannens ansvar, rettigheter og forpliktelser 
 • Opphør 
 • Forholdet til 3. part 

Fakta om studiet

Studienavn: Juss for næringslivet - Kontraksrett og Arbeidsrett

Utdanningsform: Nettbasert

Varighet: Ett år deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Nett med samlinger

Deltid

16.02.2023

Dager og tider:

Nett deltid: Lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to digitale helgesamlinger hvert semester.

Søknadsfrist: Fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: Kr. 49.900,- inkludert eksamensavgift (kr. 24.950,- per semester). Opptaksgebyr på kr. 1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Juss for næringslivet - Kontraksrett og Arbeidsrett

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png