Fakta om studiet

Studienavn: Microsoft 365 App Maker and Administrator

Utdanningsform: Nettbasert

Oppnådd tittel:  Microsoft 365 App Maker and Administrator

Varighet: Ett år deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Nett (lærerstyrt undervisning)

Deltid

Vår 2024

Dager og tider:

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to digitale helgesamlinger hvert semester.

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 51.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1.800,- og lærebøker kommer i tillegg.

Microsoft 365 App Maker and Administrator

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Vil du lære en helt ny måte å jobbe på? 

I dag må vi lære nye måter og jobbe på, raskere, smartere og enklere, og utvikle mer komplette løsninger på kortere tid. MS Power Apps gjør det enkelt å koble sammen ulike forretningssystemer og bygge komplekse systemer, som igjen bidrar til bedre og mer effektive arbeidsprosesser og rutiner innenfor alle områder. Du kan med andre ord bli en meget viktig ressurs innenfor Microsoft 365-porteføljen. 

MS 365 App Maker and Administrator er en helt ny og oppdatert utdanning innenfor utvikling av løsninger for Microsoft 365. Utdanningen kvalifiserer til å utvikle, vedlikeholde og administrere Microsofts Power Platform, en løsning i Microsoft 365-porteføljen for håndtering av forretningsinformasjon, apputvikling og tilkobling mellom apper. Microsofts Power Fx programmeringsspråk muliggjør utvikling av forretningskritiske applikasjoner uten tradisjonell programmering med kildekode. Utviklingsplattformen lar programmerere og ikke-programmerere utvikle løsningene gjennom bruk av grafikk og konfigurasjon av ferdige apper, såkalt No-code utvikling.

Emner i utdanningen

 • Microsoft Power Plattform app maker
 • Microsoft Teams Administration
 • Microsoft Online Exchange Administration
 • Project for the web(PPM)

Utdanningen vil gi deg praktiske ferdigheter med bruk av de løsningene som finnes i Microsoft 365. Utdanningen inneholder også en modul for prosjektarbeid innenfor Project for the web som er Microsofts nyeste skyløsning, og som erstatter tidligere Microsoft Project.

Se filmen og bli kjent med hvilke imponerende muligheter som ligger i MS Power Apps.

Praktisk undervisning

Vi benytter varierte undervisningsformer, og du får jobbe med praktiske oppgaver og virkelighetsnære prosjekter som gjør opplæringen relevant og variert.

Jobbmulighetene etter fullført utdanning er mange og kvalifiserer for en rekke jobber innenfor Microsoft 365 som for eksempel App utvikler for MS 365, Business Development Manager (BDM), plattformansvarlig, systemkonsulent eller Microsoft Powerplatform administrator og mange flere. Studiet gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som legger grunnlaget for å bli en viktig ressursperson i en IT-avdeling eller et IT-selskap.

En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for foretaket fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller næringslivets behov for kompetanse og hjelper deg raskere i jobb.

 Hvis du er usikker på hva som passer for deg, så kan vi hjelpe deg å velge det som passer best for deg.

 NB! Merk at for deg som ønsker å velge nettutdanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder, er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolestedet for å få tilgang.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Du kan søke direkte opptak på studiet basert på fullført og bestått videregående utdanning innenfor de studieretningene som er definert i opptakskravet. Hvis du mangler fullført og bestått videregående utdanning, kan du bli vurdert ut ifra realkompetansekravene for fagskoler. Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du som minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av arbeidserfaring, annen kompetanse og eventuell utdanning. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuell skole, jobb, relevante fritidsaktiviteter etc. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Du kan lese mer om opptakskravene på denne linken: Microsoft 365 App Maker and Administrator

Microsoft Power Platform App Maker

Design business solutions

Identify Microsoft Power Platform components)

Design data models

Design the user interface (UI) for a business solution

Design reporting

Manage Microsoft Power Platform development environments

Create model-driven apps

Create canvas apps

Configure Microsoft Dataverse

Create Microsoft Power Automate flows

Create Microsoft Power Virtual Agents chatbots in Microsoft Teams

Create Microsoft Power BI reports

Implement other reports

Microsoft Teams Administration

Planning and designing your MS Teams deployment

Assessing Your Network Readiness for a Microsoft Teams Deployment

Planning and Implementing Governance and Life Cycle Settings in Microsoft Teams

Configuring Guest Access in Microsoft Teams

Managing the Security and Compliance Settings in Microsoft Teams

Managing Endpoint Devices in Microsoft Teams 

Monitoring Usage within Microsoft Teams

Managing Collaboration and Chat within Microsoft Teams

Managing Meetings and Live Events in Microsoft Teams

Creating and Managing Teams

Managing Team Membership Settings

Creating App Policies within Microsoft Teams

Microsoft Exchange Online Administration

Working with Microsoft 365 and Exchange Online

Getting started with users and contacts

Management Essentials og Users, Contacts and Mailboxes

Special purpose mailboxes

Managing Mailboxes

Managing groups, clients and security

Working with Exchange client

Customizing and configuring Exchange SecurityManage identities

Project for the web (PPM)

Introduction to Microsoft Project for the Web (PPM - Project and Portfolio Management)

Microsoft Project/Project management

Activities

Resources

Follow-up/ Reporting and Presentation

Integration - Project for the web and Teams

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskaper
Kandidaten  

 • har kunnskap om den mest brukte teknologien i Microsoft 365 og se sammenhengen mellom de ulike appene 
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor Microsoft 365-porteføljen 
 • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for skytjenester generelt, og Microsoft 365 spesielt 
 • har kunnskap om fleksibilitet, muligheter og begrensninger i skyprogramvare som Microsoft 365 
 • har kunnskap om sikkerhetsmessige problemstillinger for skytjenester og hvordan håndtere dette 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor skytjenester, og spesielt innenfor Microsofts portefølje 
 • forstår IT-bransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 
 • har bransjekunnskap og kjennskap til IT-bransjen og overgangen fra on-premisses løsninger til sky baserte tjenester 

Ferdigheter
Kandidaten 

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor Microsoft 365-porteføljen 
 • kan anvende relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for skytjenester generelt, og Microsoft 365 spesielt 
 • kan se nytteverdien av Microsoft 365-apper  
 • kan se nytteverdien av samhandling med Microsoft 365-apper på ulike plattformer 
 • kan kartlegge, utvikle og tilpasse Microsoft 365-apper i forhold til foretakets behov 
 • kan kartlegge og identifisere en sikkerhetsrelatert problemstilling for skytjenester og behovet for å iverksette tiltak 
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for bruk og utvikling av skybaserte programmer 
   

Generell kompetanse
Kandidaten 

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor IT 
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av administrasjon og utvikling innenfor IT-baserte tjenester 
 • kan utføre administrator- og utvikleroppgaver etter utvalgte målgruppers behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for Microsoft 365-porteføljen  

Fakta om studiet

Studienavn: Microsoft 365 App Maker and Administrator

Utdanningsform: Nettbasert

Oppnådd tittel:  Microsoft 365 App Maker and Administrator

Varighet: Ett år deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Nett (lærerstyrt undervisning)

Deltid

Vår 2024

Dager og tider:

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to digitale helgesamlinger hvert semester.

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 51.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1.800,- og lærebøker kommer i tillegg.

Microsoft 365 App Maker and Administrator

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png