Fakta om studiet

Studienavn: Regnskapsbehandler

Studiested: Oslo og Fredrikstad

Oppnådd tittel: Regnskapsbehandler

Varighet: 2 år heltid

Oppstart: Oslo 30. august og Fredrikstad 1. september

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 120

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: kr. 48 400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapsbehandler

Studiet Regnskapsbehandler

Den praktiske utførelsen av regnskapsarbeidet er i endring som følge av teknologiutviklingen. Arbeidet med registrering av informasjon i regnskapssystemer har de siste årene i stadig økende grad blitt automatisert gjennom bruk av programvare med mulighet for fil-innlesning og bruk av kommandotolker/logaritmer. I tillegg til utviklingen innenfor teknologi er lovgivningen i stadig endring og utvikling, både i Norge og internasjonalt. Som følge av dette vil virksomhetene få større behov for personell som kan sette seg inn i og tilpasse arbeidet til ny teknologi, og å kunne identifisere og løse oppgaver som systemene ikke kan løse automatisk. Gjennom utvikling i lovgivning og regelverk vil virksomhetene ha behov for medarbeider som kan utføre spesiell behandling, kontroll og/eller oppfølging.

Studiet Regnskapsbehandler gir dybdekunnskap for å kunne vurdere og reflektere over eget arbeid og resultatene av dette. Studiet gir kompetanse til å tilpasse og/eller justere egen arbeidsutførelse og kunne diskutere og utvikle de beste og mest korrekte løsningene med personer i tilsvarende og samarbeidende funksjoner. Regnskapsbehandleren har kunnskap til å kunne oppdage og identifisere spesielle eller unormale hendelser, og kunne melde fra og rådføre seg om hvordan problemstillingen best kan løses.

Studiets innhold, oppbygging, sammenheng og struktur

Regnskapsbehandleren sitt hovedfag er «regnskap» og regnskapsteorien er utgangspunktet for utdanningen. Teoretisk kunnskap kun om regnskapsføring er ikke tilstrekkelig for at studenten får den nødvendige kompetansen i tråd med utdanningens formål. Dette fordi arbeidsoppgavene som inngår i yrket Regnskapsbehandler består av flere tilknyttede fagområder som både understøtter studentens forståelse, og som er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgaver innenfor fagområdet med nødvendig grad av regeletterlevelse.

I emnet Bedriftsøkonomi vil du få kunnskap om bl.a. inntekts- og kostnadslære og ulike virksomheter, noe som understøtter forståelse for regnskapets oppbygging og forståelse av regnskapsprinsipper og hva regnskapet viser og gir av informasjon.

Etter at du har lært å behandle lønn i regnskapet vil du få nødvendig kunnskap for å kunne utføre lønnsarbeid, noe som er en naturlig del av kompetanseområdet til en Regnskapsbehandler. Kunnskap om den delen av arbeidsretten som påvirker behandling av lønn og regler tilknyttet skatt, avgift, pensjon og naturalytelser er derfor eget tema.

I juss-faget vil du få kunnskap om viktige lovregler som vil understøtte de vurderinger og valg Regnskapsbehandleren gjør i sitt arbeid, og som vil sette rammer for, og regulere gjennomføringen av arbeidet. Noen av temaene innenfor juss er spesielt relevante og er ofte komplekse. Skatt, avgift (og foretaksformer) og personvern (GDPR) er derfor skilt ut som egne tema, og hvor den faglige progresjonen er avstemt med utviklingen innenfor hovedfaget Regnskap.

Bruk av standardisert programvare og systemløsninger for å løse oppgaver, presentere informasjon, og forstå systemenes interaksjon mellom hoved- og støttesystemer og utvikling, er sentralt for Regnskapsbehandleren. Progresjonen er igjen tilpasset faglig utvikling innenfor øvrige fagområder.

For å oppfylle utdanningens formål er kunnskap om kilder for innhenting av informasjon satt i fokus. Bruk av offentlige, eller andre relevante kilder, for å kunne løse eller følge opp problemstillinger, er derfor eget fokusområde. Så også bruk av offentlige portaler for rapportering og registrering av informasjon.

Regnskap som fagområde er i stor grad ett «modningsfag». For at du skal ha størst mulig utbytte av praksisperioden, og for å gjøre deg attraktiv for virksomhetene, er praksisperioden lagt til etter at du har vært igjennom hovedområdene innenfor utdanningen. «Regnskapsfaget» er ett av de emnene hvor teori og oppgavetrening ligger særlig nær opptil praktisk arbeid. I tillegg til praksisperioden vil du derfor kontinuerlig gjennom hele utdanningsløpet arbeide med oppgaver som tar opp i seg alle emner og tema.

Det er summen av emne og underliggende tema som til sammen utgjør utdanningen Regnskapsbehandler.      

Utdanningens emner, samspillet mellom emnene og progresjonen innenfor hvert emne, vil på en god måte gradvis utvikle den kompetansen du som Regnskapsbehandler skal ha.

Praksis

Praksis er både en obligatorisk, men også en svært viktig del av utdanningen. Formålet med praksis er blant annet:

 • Omsetting av rent teoretiske problemstillinger til faktisk utførelse i faktisk arbeidsliv
 • Sammenligning av teori opp mot praktikk i forhold til lov- og regelverk 
 • «Learning by doing» 
 • Utførelse av arbeidsoppgaver under realistiske forhold 
 • Utførelse av arbeidsoppgaver under tett oppfølgning/veiledning 
 • Integrering på arbeidsplass og i arbeidslivet generelt 
 • Nettverksbygging

  Det gjennomføres 4 ukers praksisperiode i utdanningens 3. semester. Skolen stiller krav til minimum 75 % oppmøte på praksisplass i praksisperioden.

  Skolen er ansvarlig for at alle studenter får praksisplass. Likevel oppfordrer vi studentene til å søke om praksisplass for å få nødvendig trening også tilknyttet jobbsøkprosesser.

  Eventuelle søknader om praksis som studenten sender til sine utvalgte/godkjente steder inneholder relevant informasjon om praksisperioden: 
 • Formålet med praksisperioden 
 • Relevante arbeidsområder/oppgaver i perioden 
 • Tidsperspektivet for praksisperioden 
 • Forventet oppfølgning på praksisplassen, både av praksisveileder og av skolens lærere/veiledere

Jobbmuligheter

Etter fullført studie er jobbmulighetene gode, og tidligere studenter jobber innenfor regnskaps- og lønnsfunksjoner i alle bransjer. Etter fullført studie er det også mange som får seg jobb som følge av kombinasjonen av regnskaps- og lønnskompetansen og tidligere opparbeidet kompetanse. Har du yrkeserfaring fra en annen bransje kan dette være en fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med regnskaps- og lønnskompetanse kan være verdifull for bedriften.

Som følge av at vi har utdannet personell til regnskaps- og lønnsfunksjoner gjennom mange år er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført studie. Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere. 

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi benytter det Vismabaserte regnskapssystemet Tripletex som grunnlag for den praktiske opplæringen i regnskap. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole eller universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for bedriften fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra eventuelt skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

MVA

Dette emnet jobber man med gjennom hele utdanningens varighet. I starten av utdanningen vil det være fokus på avgiftssystemet og hvordan dette er bygget opp i tillegg til hva som er avgiftspliktig virksomhet. I fortsettelsen vil man se på og få praktisk trening i håndtering av MVA tilknyttet Tap på krav og hvordan man håndterer MVA ved kjøp fra utlandet (både varer og tjenester).

I utdanningens 3. og 4. semester vil man jobbe med MVA-melding, justeringsregler og retting, i tillegg til håndtering av MVA i avgiftskonsern.

Regnskap

Dette emnet jobber man med gjennom hele utdanningens varighet. I starten av utdanningen vil det være fokus på regnskapsteori hvor regnskapets oppbygning, avslutning og resultat er sentralt. Man bygger videre på dette gjennom benyttelse av regnskapssystem for praktisk bokføring, avstemming, kontroll og håndtering av MVA i regnskapet. Det er fokus på krav til dokumentasjon opp mot regnskapsmessige behandlinger.

Vi vil bygge ut grunnleggende kunnskaper innenfor emnet med praktisk opplæring og trening på Aktivering/avskrivning, Tap på krav, Periodiseringer, A-melding avstemming, Utfakturering, Purring/renter/inkasso og Balansedokumentasjon.

Fra utdanningens 3. semester vil man jobbe praktisk med MVA-avstemming, Skatt i regnskapet (betalbar og utsatt skatt), Føringer tilknyttet over-/underskudd i regnskapet (håndtering i forhold til de ulike selskapsformene), Konsernbidrag. Det vil også være et stort fokus på hvordan næringsdrivende håndteres tilknyttet regnskapsføring, hva konsekvens kan være av feil håndtering, og lovpålagte krav tilknyttet næringsdrivende.

I utdanningens 4. semester vil fokus være på klargjøring og utsending av regnskap til kunde, klargjøring til og utarbeidelse av årsregnskapet, filimport og kontroll. 

Skatt

I første del av dette emnet lærer man å håndtere skatt i tilknytning til Skattepliktige inntekter, Fradragsberettigede kostander, Tidfesting av inntekter og kostander, Avskrivninger og Tap på krav. Senere i emnet lærer man behandling av skatt i forhold til ulike virksomhetstyper og man lærer om Betalbar skatt, Utsatt skatt og Konsernbidrag/utbytte. Man skal ha særlig god kjennskap til næringsdrivende versus lønnstakere. 

Lønn og naturalytelser

Utdanningen gir opplæring og praktisk trening i føring av lønn og naturalytelser i lønnssystem. Man lærer håndtering av naturalytelser i forhold til registreringer i både lønns- og regnskapssystem, samt skatteberegninger av naturalytelser. Etter fullført emne skal studentene ha god oversikt over fagområdet og nødvendig kunnskap vedrørende hvordan data fra lønnssystem håndteres i regnskapssystemet. 

Bedriftsøkonomi

Dette emnet jobber man med gjennom hele utdanningens varighet. I starten av utdanningen vil det være fokus på kostnads- og inntekstlære hvor man ser på kostnadstyper, prisfastsetting, kalkulasjon og aktivering/avskrivning. Videre lærer man om hovedregnskapet (handelsregnskap, produksjonsregnskap, tjenesteytende regnskap).

I utdanningens 3. og 4. semester vil fokus være på budsjettering, prognoser, kontantstrøm, regnskapsanalyse og avviksanalyse

Forretningsjuss

Dette emnet jobber man med gjennom hele utdanningens varighet. Vi ser her på relevant lovverk inn mot både regnskaps- og lønnsfunksjon. Man vil ha relevant gjennomgang av lovverk tilknyttet Kjøpsrett/forbrukerkjøp, Avtalerett, Angrefrist, Personvernbefordring, Morarenter, Inkasso, Ordinær lønn (fast/time/overtid/feriepenger), Selskapsrett, Enhetsregisteret, Sykepenger, Pensjon, Hvitvasking/varsling, Konkurs, Skatteavtaler, Regnskapsfører og Revisor. 

IT

Meget god kjennskap til ulike programvarer og bruk av offentlige portaler er svært sentralt gjennom utdanningen. Fra starten av utdanning vil det være fokus på å kunne håndtere Excel og Word som verktøy tilknyttet regnskapsarbeidet, samt innhenting av informasjon fra relevante kilder. Man vil videre få grundig opplæring og trening i bruk av blant annet regnskapssystem, lønnssystem, fakturasystem, Altinn, registrering tilknyttet inkasso, Brønnøysundregistrene. Datasikkerhet er et sentralt tema innenfor emnet IT. 

Praksisperiode

Det gjennomføres praksisperiode over 4 uker i utdanningens 3. semester. Formålet med praksis er blant annet:

 • Omsetting av rent teoretiske problemstillinger til faktisk utførelse i faktisk arbeidsliv
 • Sammenligning av teori opp mot praktikk i forhold til lov- og regelverk 
 • «Learning by doing» 
 • Utførelse av arbeidsoppgaver under realistiske forhold 
 • Utførelse av arbeidsoppgaver under tett oppfølgning/veiledning 
 • Integrering på arbeidsplass og i arbeidslivet generelt 
 • Nettverksbygging

Fakta om studiet

Studienavn: Regnskapsbehandler

Studiested: Oslo og Fredrikstad

Oppnådd tittel: Regnskapsbehandler

Varighet: 2 år heltid

Oppstart: Oslo 30. august og Fredrikstad 1. september

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 120

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: kr. 48 400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Regnskapsbehandler