Fakta om studiet

Studienavn: HR- og lønnsmedarbeider

Studiested: Oslo

Oppnådd tittel: HR- og lønnsmedarbeider

Varighet: 1 år heltid

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid

27.08.24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Søkefrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 53.400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1.800,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav til HR- og lønnsmedarbeider finner du på denne linken

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Studiet HR- og lønnsmedarbeider 

Operativt HR-arbeid krever en kombinasjon av dybdekompetanse innenfor HR (Human Resources) og lønn, og HR- og lønnsmedarbeideren må kunne se sammenhengen mellom godt personalarbeid, lønn og regnskap. I tillegg til å kunne behandle lønnstransaksjoner og gjennomføre lønnskjøringer vil HR- og lønnsmedarbeideren være saksbehandler i løpende personalarbeid knyttet til eksempelvis lønnsspørsmål, sykdom, ferie og pensjon, og rådgiver i saker som gjelder disponering av menneskelige ressurser, ansettelser, kompetanse- og medarbeiderutvikling samt HR-strategier og organisering. Arbeidslivsjussen, herunder arbeidsrett, likestilling og diskriminering, er godt fundament for å kunne løse mange av de praktiske oppgavene som normalt tillegges en HR- og lønnsmedarbeider. Det vil være fokus på etiske problemstillinger. Som HR- og lønnsmedarbeider vil du jobbe både med ledelsen og de ansatte i virksomheten.

Du kan bygge på denne utdanningen med ett semester med forypning i HR, og bli HR-konsulent med 90 studiepoeng. Les mer om HR-konsulent utdanningen på denne linken.

Studiets innhold og oppbygging

For å bli en komplett HR- og lønnsmedarbeider kreves det at du både har oversikt og breddekompetanse innenfor fagområdet, og dybdekompetanse på mer spesifikke tema. Utdanningen er delt i to hoveddeler: Lønn og HR. Lønn behandles i første semester, men det i andre semester fokuseres på HR-området. Du vil dermed få kompetanse både til å løse de løpende og daglige oppgavene som tillegger en HR- og lønnsmedarbeider, samt kunnskaper for å kunne delta i og jobbe med mer spesielle og prosjektlignende oppgaver knyttet til for eksempel medarbeiderutvikling, omorganiseringer og HR-strategier.

For å forstå sammenhengen mellom lønns- og regnskapsarbeid vil du få en introduksjon til regnskapsfaget. Regnskapsfaget har primært fokus på lønnsrelaterte føringer innenfor regnskapet. Eksempler på dette er behandling av MVA relatert til lønnsområdet, avstemming av A-melding, dokumentasjon og praktisk bokføring av lønnsposter. Du vil kombinere praktisk oppgaveløsning med teori og anvendelse av lov- og regelverk tilknyttet ulike områder innenfor lønn og lønnsføring. Du vil lære håndtering og føring av lønn og naturalytelser i henhold til aktuell lovgivning og tariffavtaler. Du vil videre jobbe praktisk med temaer som sykepenger, dagpenger, pensjon, timeregistrering, reiseregninger og A-melding. Gjennom den praktiske opplæringen benyttes digitale ressurser for oppslag (Lovdata og Sticos etc.). I tillegg anvender du lønnssystem, regnskapssystem og Excel. Emnet Praktisk lønnsarbeid omhandler også rapportering til Altinn, periodisering og avstemming av lønnsdata, håndtering av persondata i forhold til GDPR (personvernlovgivningen), etikk, kundebehandling og kommunikasjon. 

Skatt er et eget fagområde og omhandler håndtering av skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt håndtering av innleide næringsdrivende versus lønnsmottakere. En HR- og lønnsmedarbeider må også ha tilstrekkelig kompetanse tilknyttet årsavslutning/avstemming som rapportering, klargjøring til årsregnskap og årsavstemming, sammenstillingsoppgaver og årsavstemming. 

Personaladministrasjon er et omfattende emne der relevante personalspørsmål behandles. Temaene strekker seg gjennom arbeidstakerens mulige «livsløp», fra rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler, via medarbeidersamtaler, permisjon, ferieavvikling og sykdom, til oppsigelse, permittering og avskjed. Vi vil også jobbe med problemstillinger knyttet til omorganisering og nedbemanning, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser samt krisehåndtering og beredskapsplanlegging. For å sikre gode og juridisk forsvarlige prosesser i personalsaker vil du også lære saksbehandlingsregler og -metode.

I støtteemnet Juss i arbeidslivet vil vi fokusere på lov- og regelverket som regulerer norsk arbeidsliv. I tillegg til en grundig gjennomgang av relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven vil vi jobbe med HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og krav til handlingsplaner og opplæring. Du vil bli godt kjent med Lovdata.

Arbeidslivets aktører og prosesser innbefatter hovedsammenslutningene som LO og NHO, men også andre viktige aktører du må kjenne til, slik som for eksempel NAV og Arbeidstilsynet. De interne funksjonene, som verneombud, tillitsvalgte og ansattrepresentanter, med deres rettigheter, ansvar og oppgaver, vil bli gjennomgått.

Du vil få jobbe med HR-strategier og organisering, noe som vil gi deg innblikk i HR-ledelse og roller, ulike organisasjonsformer og hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles. Vi vil også komme inn på IA (Inkluderende Arbeidsliv), prinsipper for lederutvikling, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og personalpolitikk som kan ligge til grunn for ulike stillingsstrukturer. En virksomhets miljøprofil og bærekraft er også tema.

Utdanningens emner, sammenhengen mellom emnene og progresjon, vil på en god måte gradvis utvikle den kompetansen som en HR- og lønnsmedarbeider skal ha.


Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor HR- og lønnsområdet er etterspurt på arbeidsmarkedet, og jobbmulighetene etter fullført utdanning er gode. Har du yrkeserfaring er dette en stor fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med kompetanse innenfor HR- og lønnsområdet er verdifull for virksomheten.

Som følge av at vi har utdannet administrativt personell og regnskaps- og lønnsfunksjoner gjennom mange år, er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført utdanning. Mange relevante virksomheter tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere. 

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle personaladministrative programmer og regnskaps- og lønnsprogrammer. I forbindelse med lønnsarbeidet brukes det Visma-baserte regnskaps- og lønnssystemet Tripletex i den praktiske opplæringen. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

NB! Merk at for deg som skal ta nettudanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolested for å få tilgang.

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Kjerneaktiviteter i HR

Emnet er omfattende og behandler personalspørsmål som stekker seg gjennom arbeidstakerens mulige «livsløp». Du vil blant annet få jobbe med rekruttering og ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler, permisjon, ferieavvikling og sykdom, oppsigelse, permittering og avskjed. Problemstillinger knyttet til omorganisering og nedbemanning, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser samt krisehåndtering og beredskapsplanlegging vil ha fokus. Du vil også bli introdusert for saksbehandlingsregler og -metoder som skal sikre gode og juridisk forsvarlige prosesser i personalsaker.

Stikkord for emnet: 

 • Saksbehandlingsregler 
 • Rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler 
 • Oppfølging sykmeldte, beregning sykepenger mot NAV 
 • Omorganisering/nedbemanning 
 • Avskjed, oppsigelser, permittering 
 • Oversikt over pensjon og personellforsikring 
 • Permisjonsordninger 
 • Medarbeidersamtaler, lønnssamtaler 
 • Medvirkning, samarbeid og konflikter 
 • Personalsaker, kommunikasjon, GDPR 
 • Etiske problemstillinger 
 • Krisehåndtering/beredskapsplanlegging 
 • Arbeidsmiljø/arbeidsmiljøundersøkelser 
 • Digitale ressurser i HR-arbeidet

Årsavslutning/avstemming

 • Avstemming
 • Rapporter     
 • Klargjøring til årsregnskap og årsavstemming
 • Sammenstillingsoppgaver og årsavstemming

Skatt

 • Skattepliktige inntekter
 • Fradragsberettigede kostnader
 • Næringsdrivende vs lønn

Praktisk Lønnsarbeid

 • Rutinebeskrivelser/dokumentasjon
 • Fastlønn, timelønn, overtid og sluttavtaler
 • Tariffavtaler 
 • Sykepenger, AAP, dagpenger       
 • Ferie  
 • Naturalytelser
 • Pensjon       
 • Skattekort    
 • Timeregistrering      
 • Reiseregning og statens reiseregulativ     
 • A-melding     
 • Digitale ressurser for eksempel Lovdata Pro, Sticos, Simployer
 • Filimport/-eksport    
 • Lønnssystem/regnskapssystem/Excel      
 • Rapportering til Altinn        
 • Periodisering og avstemming        
 • GDPR Etikk, kundebehandling, kommunikasjon

Regnskap (primært lønnsrelatert)

 • Regnskapsteori, regnskapssystem, kontroll og MVA relatert primært til lønnsområdet
 • A-melding avstemming
 • Dokumentasjon Praktisk bokføring

Arbeidslivets aktører og prosesser - HR

I emnet vil du bli kjent med hovedsammenslutningene som LO og NHO, med sine undergrupper som fagforeninger og fagforbund, og arbeidsgiverne fra ulike sektorer. Også andre viktige aktører i arbeidslivet vil bli behandlet, slik som NAV og Arbeidstilsynet. De bedriftsinterne funksjonene, som verneombud, tillitsvalgte og ansattrepresentanter, med deres rettigheter, ansvar og oppgaver, vil bli gjennomgått. 

Stikkord for emnet er: 

 • Hovedsammenslutninger 
 • Offentlige aktører f.eks. NAV og Arbeidstilsynet – roller, ordninger og tilsyn 
 • Interne roller, f.eks. verneombud/tillitsvalgte/-ansattrepresentanter 
 • Avtaleverk, arbeidslivets prosesser - Grunnleggende begreper, lønnsforhandlinger, hovedavtaler/tariffavtaler og handlingsrom 
 • Lærlingeordningen 
 • Varsling 

Juss i arbeidslivet

I dette emnet fokuserer vi på lov- og regelverk. Du vil få en grundig innføring i relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften (Helse, Miljø og Sikkerhet) og krav til handlingsplaner og opplæring. Ditt arbeidsverktøy vil i stor grad være Lovdata Pro. 

 Stikkord for emnet: 

 • Arbeidsmiljø herunder arbeidstid, midlertidige ansettelser, særlig om ansettelse i staten 
 • Organisasjonsutvikling, organisasjonsendringer, nedbemanning 
 • Avskjed, oppsigelser og permittering 
 • Offentlighet 
 • Likestilling og diskriminering 
 • HMS herunder avviksbehandling, HMS-runder, forebygge skader, handlingsplaner og opplæring  

HR-strategier og organisering

I emnet vil du få kunnskap om HR-ledelse og roller, ulike organisasjonsformer og hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles. Vi vil også komme inn på IA (Inkluderende Arbeidsliv), prinsipper for lederutvikling, kompetanseutvikling og lønns- og personalpolitikk. En virksomhets miljøprofil og bærekraft er også tema. 

Stikkord for emnet er:    

 • HR-ledelse og roller 
 • Organisasjonsformer, organisasjonskultur og -utvikling
 • Stillingsstrukturer (fast, midlertidig, innleid, osv.)  
 • Kompetanseutvikling  
 • Lønnspolitikk, personalpolitikk 
 • Inkluderende arbeidsliv (IA) 
 • Miljø/bærekraft
 • Etiske problemstillinger 
 • AI (kunstig intelligens) bruk i HR-sammenheng 

Læringsutbyttebeskrivelse

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om HR-strategier og organisering
 • har kunnskap om organisasjonsformer og -utvikling, personal- og lønnspolitikk
 • har kunnskap om de mellommenneskelige aspektene i ansettelsesprosesser, omorganisering, nedbemanning og avslutning av arbeidsforhold
 • har kunnskap om HMS-regelverket og viktigheten av HMS-arbeid
 • har kunnskap om relaterte begreper og digitale ressurser/verktøy innenfor personal- og lønnsområdet
 • har kunnskap om lønnsprogram og lønnsprogrammenes funksjonalitet
 • har kunnskap om regnskapsteori og lønnsrelaterte regnskapstransaksjoner, skatt, MVA, kontroller, A-melding, periodisering og avstemming
 • har kunnskap om periodisk innrapportering til Altinn
 • har innsikt i lover, avtaleverk, standarder og kvalitetskrav som styrer arbeidslivet og lønns- og personalarbeidet
 • har innsikt i taushetsplikt, GDPR og arkivering av lønns- og personalsaker
 • har kunnskap om HR og lønn som fagområde og arbeidslivets aktører og prosesser
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap gjennom relevant litteratur og digitale ressurser samt kontakt med ressurspersoner
 • forstår HR- og lønnsområdets betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • forstår viktigheten av godt personalarbeid, gode rekrutteringsprosesser og god personalplanlegging samt korrekt regnskaps- og lønnsarbeid i et foretak

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan utøve operativt HR- og lønnsarbeid
 • kan bidra i rekrutteringsprosesser, i medarbeiderutvikling og i disponering av menneskelige ressurser i en organisasjon
 • kan anvende relevante lover og regelverk for å løse teoretiske og praktiske personal- og lønnsmessige problemstillinger
 • kan ivareta taushetsplikten og håndtere taushetsbelagt informasjon i forbindelse med personsensitive saker
 • kan ta ansvar for, og gjennomføre en komplett lønnskjøring, herunder anvende blant annet arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven
 • kan innrapportere til Altinn
 • kan anvende rettledninger, programvare og digitale ressurser i saksbehandling av lønns- og personalsaker
 • kan orientere seg på Lovdata og i andre fysiske og digitale ressurser som er relevante for HR- og lønnsrelaterte problemstillinger
 • kan kartlegge en personal- eller lønnsrelatert situasjon, identifisere problemstillingen og anvende lov- og regelverk for å finne gode og hensiktsmessige løsninger

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for etikk og etiske problemstillinger i personal- og lønnssaker
 • har forståelse for ivaretakelse av både arbeidsgivers og arbeidstakers interesser i HR- og lønnsarbeid
 • har utviklet etisk grunnholdning til yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor HR- og lønnsområdet
 • kan identifisere og utføre naturlige og relevante HR-funksjoner og lønnsrelaterte arbeidsoppgaver i en organisasjon
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med relevante eksterne målgrupper
 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester som er relevante for HR- og lønnsområdet

Fakta om studiet

Studienavn: HR- og lønnsmedarbeider

Studiested: Oslo

Oppnådd tittel: HR- og lønnsmedarbeider

Varighet: 1 år heltid

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid

27.08.24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Søkefrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 53.400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1.800,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav til HR- og lønnsmedarbeider finner du på denne linken

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png