Fakta om studiet

Studienavn: HR- og lønnsmedarbeider

Studiested: Oslo, Fredrikstad og Trondheim

Oppnådd tittel: HR- og lønnsmedarbeider

Varighet: 1 år heltid

Klasseromsbasert (heltid): kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Oppstart: Høst 2021: Oslo 31. august, Fredrikstad 2. september og Trondheim 31. august

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: kr. 48 400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg

Studiet HR- og lønnsmedarbeider 

Operativt HR-arbeid krever en kombinasjon av dybdekompetanse innenfor HR (Human Resources) og lønn, og HR- og lønnsmedarbeideren må kunne se sammenhengen mellom godt personalarbeid, lønn og regnskap. I tillegg til å kunne behandle lønnstransaksjoner og gjennomføre lønnskjøringer vil HR- og lønnsmedarbeideren være saksbehandler i løpende personalarbeid knyttet til eksempelvis lønnsspørsmål, sykdom, ferie og pensjon, og rådgiver i saker som gjelder disponering av menneskelige ressurser, ansettelser, kompetanse- og medarbeiderutvikling samt HR-strategier og organisering. Arbeidslivsjussen, herunder arbeidsrett, likestilling og diskriminering, er godt fundament for å kunne løse mange av de praktiske oppgavene som normalt tillegges en HR- og lønnsmedarbeider. Det vil være fokus på etiske problemstillinger. Som HR- og lønnsmedarbeider vil du jobbe både med ledelsen og de ansatte i virksomheten.

Studiets innhold og oppbygging

For å bli en komplett HR- og lønnsmedarbeider kreves det at du både har oversikt og breddekompetanse innenfor fagområdet, og dybdekompetanse på mer spesifikke tema. Utdanningen er delt i to hoveddeler: Lønn og HR. Lønn behandles i første semester, men det i andre semester fokuseres på HR-området. Du vil dermed få kompetanse både til å løse de løpende og daglige oppgavene som tillegger en HR- og lønnsmedarbeider, samt kunnskaper for å kunne delta i og jobbe med mer spesielle og prosjektlignende oppgaver knyttet til for eksempel medarbeiderutvikling, omorganiseringer og HR-strategier.

For å forstå sammenhengen mellom lønns- og regnskapsarbeid vil du få en introduksjon til regnskapsfaget. Regnskapsfaget har primært fokus på lønnsrelaterte føringer innenfor regnskapet. Eksempler på dette er behandling av MVA relatert til lønnsområdet, avstemming av A-melding, dokumentasjon og praktisk bokføring av lønnsposter. Du vil kombinere praktisk oppgaveløsning med teori og anvendelse av lov- og regelverk tilknyttet ulike områder innenfor lønn og lønnsføring. Du vil lære håndtering og føring av lønn og naturalytelser i henhold til aktuell lovgivning og tariffavtaler. Du vil videre jobbe praktisk med temaer som sykepenger, dagpenger, pensjon, timeregistrering, reiseregninger og A-melding. Gjennom den praktiske opplæringen benyttes digitale ressurser for oppslag (Lovdata og Sticos etc.). I tillegg anvender du lønnssystem, regnskapssystem og Excel. Emnet Praktisk lønnsarbeid omhandler også rapportering til Altinn, periodisering og avstemming av lønnsdata, håndtering av persondata i forhold til GDPR (personvernlovgivningen), etikk, kundebehandling og kommunikasjon. 

Skatt er et eget fagområde og omhandler håndtering av skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt håndtering av innleide næringsdrivende versus lønnsmottakere. En HR- og lønnsmedarbeider må også ha tilstrekkelig kompetanse tilknyttet årsavslutning/avstemming som rapportering, klargjøring til årsregnskap og årsavstemming, sammenstillingsoppgaver og årsavstemming. 

Personaladministrasjon er et omfattende emne der relevante personalspørsmål behandles. Temaene strekker seg gjennom arbeidstakerens mulige «livsløp», fra rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler, via medarbeidersamtaler, permisjon, ferieavvikling og sykdom, til oppsigelse, permittering og avskjed. Vi vil også jobbe med problemstillinger knyttet til omorganisering og nedbemanning, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser samt krisehåndtering og beredskapsplanlegging. For å sikre gode og juridisk forsvarlige prosesser i personalsaker vil du også lære saksbehandlingsregler og -metode.

I støtteemnet Juss i arbeidslivet vil vi fokusere på lov- og regelverket som regulerer norsk arbeidsliv. I tillegg til en grundig gjennomgang av relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven vil vi jobbe med HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og krav til handlingsplaner og opplæring. Du vil bli godt kjent med Lovdata.

Arbeidslivets aktører og prosesser innbefatter hovedsammenslutningene som LO og NHO, men også andre viktige aktører du må kjenne til, slik som for eksempel NAV og Arbeidstilsynet. De interne funksjonene, som verneombud, tillitsvalgte og ansattrepresentanter, med deres rettigheter, ansvar og oppgaver, vil bli gjennomgått.

Du vil få jobbe med HR-strategier og organisering, noe som vil gi deg innblikk i HR-ledelse og roller, ulike organisasjonsformer og hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles. Vi vil også komme inn på IA (Inkluderende Arbeidsliv), prinsipper for lederutvikling, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og personalpolitikk som kan ligge til grunn for ulike stillingsstrukturer. En virksomhets miljøprofil og bærekraft er også tema.

Utdanningens emner, sammenhengen mellom emnene og progresjon, vil på en god måte gradvis utvikle den kompetansen som en HR- og lønnsmedarbeider skal ha.


Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor HR- og lønnsområdet er etterspurt på arbeidsmarkedet, og jobbmulighetene etter fullført utdanning er gode. Har du yrkeserfaring er dette en stor fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med kompetanse innenfor HR- og lønnsområdet er verdifull for virksomheten.

Som følge av at vi har utdannet administrativt personell og regnskaps- og lønnsfunksjoner gjennom mange år, er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført utdanning. Mange relevante virksomheter tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere. 

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle personaladministrative programmer og regnskaps- og lønnsprogrammer. I forbindelse med lønnsarbeidet brukes det Visma-baserte regnskaps- og lønnssystemet Tripletex i den praktiske opplæringen. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

NB! Merk at for deg som skal ta nettudanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolested for å få tilgang.

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  - dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

MVA

Dette emnet jobber man med gjennom hele utdanningens varighet. I starten av utdanningen vil det være fokus på avgiftssystemet og hvordan dette er bygget opp i tillegg til hva som er avgiftspliktig virksomhet. I fortsettelsen vil man se på og få praktisk trening i håndtering av MVA tilknyttet Tap på krav og hvordan man håndterer MVA ved kjøp fra utlandet (både varer og tjenester).

I utdanningens 3. og 4. semester vil man jobbe med MVA-melding, justeringsregler og retting, i tillegg til håndtering av MVA i avgiftskonsern.

Regnskap

Dette emnet jobber man med gjennom hele utdanningens varighet. I starten av utdanningen vil det være fokus på regnskapsteori hvor regnskapets oppbygning, avslutning og resultat er sentralt. Man bygger videre på dette gjennom benyttelse av regnskapssystem for praktisk bokføring, avstemming, kontroll og håndtering av MVA i regnskapet. Det er fokus på krav til dokumentasjon opp mot regnskapsmessige behandlinger.

Vi vil bygge ut grunnleggende kunnskaper innenfor emnet med praktisk opplæring og trening på Aktivering/avskrivning, Tap på krav, Periodiseringer, A-melding avstemming, Utfakturering, Purring/renter/inkasso og Balansedokumentasjon.

Fra utdanningens 3. semester vil man jobbe praktisk med MVA-avstemming, Skatt i regnskapet (betalbar og utsatt skatt), Føringer tilknyttet over-/underskudd i regnskapet (håndtering i forhold til de ulike selskapsformene), Konsernbidrag. Det vil også være et stort fokus på hvordan næringsdrivende håndteres tilknyttet regnskapsføring, hva konsekvens kan være av feil håndtering, og lovpålagte krav tilknyttet næringsdrivende.

I utdanningens 4. semester vil fokus være på klargjøring og utsending av regnskap til kunde, klargjøring til og utarbeidelse av årsregnskapet, filimport og kontroll. 

Skatt

I første del av dette emnet lærer man å håndtere skatt i tilknytning til Skattepliktige inntekter, Fradragsberettigede kostander, Tidfesting av inntekter og kostander, Avskrivninger og Tap på krav. Senere i emnet lærer man behandling av skatt i forhold til ulike virksomhetstyper og man lærer om Betalbar skatt, Utsatt skatt og Konsernbidrag/utbytte. Man skal ha særlig god kjennskap til næringsdrivende versus lønnstakere. 

Lønn og naturalytelser

Utdanningen gir opplæring og praktisk trening i føring av lønn og naturalytelser i lønnssystem. Man lærer håndtering av naturalytelser i forhold til registreringer i både lønns- og regnskapssystem, samt skatteberegninger av naturalytelser. Etter fullført emne skal studentene ha god oversikt over fagområdet og nødvendig kunnskap vedrørende hvordan data fra lønnssystem håndteres i regnskapssystemet. 

Bedriftsøkonomi

Dette emnet jobber man med gjennom hele utdanningens varighet. I starten av utdanningen vil det være fokus på kostnads- og inntekstlære hvor man ser på kostnadstyper, prisfastsetting, kalkulasjon og aktivering/avskrivning. Videre lærer man om hovedregnskapet (handelsregnskap, produksjonsregnskap, tjenesteytende regnskap).

I utdanningens 3. og 4. semester vil fokus være på budsjettering, prognoser, kontantstrøm, regnskapsanalyse og avviksanalyse

Forretningsjuss

Dette emnet jobber man med gjennom hele utdanningens varighet. Vi ser her på relevant lovverk inn mot både regnskaps- og lønnsfunksjon. Man vil ha relevant gjennomgang av lovverk tilknyttet Kjøpsrett/forbrukerkjøp, Avtalerett, Angrefrist, Personvernbefordring, Morarenter, Inkasso, Ordinær lønn (fast/time/overtid/feriepenger), Selskapsrett, Enhetsregisteret, Sykepenger, Pensjon, Hvitvasking/varsling, Konkurs, Skatteavtaler, Regnskapsfører og Revisor. 

IT

Meget god kjennskap til ulike programvarer og bruk av offentlige portaler er svært sentralt gjennom utdanningen. Fra starten av utdanning vil det være fokus på å kunne håndtere Excel og Word som verktøy tilknyttet regnskapsarbeidet, samt innhenting av informasjon fra relevante kilder. Man vil videre få grundig opplæring og trening i bruk av blant annet regnskapssystem, lønnssystem, fakturasystem, Altinn, registrering tilknyttet inkasso, Brønnøysundregistrene. Datasikkerhet er et sentralt tema innenfor emnet IT. 

Praksisperiode

Det gjennomføres praksisperiode over 4 uker i utdanningens 3. semester. Formålet med praksis er blant annet:

  • Omsetting av rent teoretiske problemstillinger til faktisk utførelse i faktisk arbeidsliv
  • Sammenligning av teori opp mot praktikk i forhold til lov- og regelverk 
  • «Learning by doing» 
  • Utførelse av arbeidsoppgaver under realistiske forhold 
  • Utførelse av arbeidsoppgaver under tett oppfølgning/veiledning 
  • Integrering på arbeidsplass og i arbeidslivet generelt 
  • Nettverksbygging

Fakta om studiet

Studienavn: HR- og lønnsmedarbeider

Studiested: Oslo, Fredrikstad og Trondheim

Oppnådd tittel: HR- og lønnsmedarbeider

Varighet: 1 år heltid

Klasseromsbasert (heltid): kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Oppstart: Høst 2021: Oslo 31. august, Fredrikstad 2. september og Trondheim 31. august

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 60

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris: kr. 48 400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1500,- og lærebøker kommer i tillegg