Fakta om studiet

Studienavn: Regnskapscontroller

Studiested: Oslo og på Nett

Oppnådd tittel: Regnskapscontroller

Varighet: 2 år heltid

Oppstartsdatoer:


Oslo

Heltid

26.08.24

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid

02.09.24

Nett (påbygg fra Regnskapskons.)

Heltid

26.08.24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform ca. 3 dager per uke per uke kl. 09:00-14:30

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 120

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 53.400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1.800,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav for Regnskapscontroller finner du på denne linken

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png


Om utdanningen Regnskapscontroller

Som regnskapscontroller vil du ha en sentral ansvarsrolle og kunne påvirke den økonomiske utviklingen i bedriften. Du skal ha oversikt over og kontroll på bedriftens regnskapsmessige aktiviteter, og du vil medvirke til at bedriftens økonomiske situasjon er fremstilt på en korrekt måte. Det er viktig at du har god forståelse for regnskap og økonomi samt teknologiforståelse, du vil ha ansvar for å følge opp budsjett mot regnskap, for å bidra med analyser til nye beslutninger.

Regnskapscontrolleren sitt hovedfag er regnskap. Imidlertid er kompetanse på regnskapsføring ikke tilstrekkelig for at du som student oppnår læringsutbytte i tråd med kravene til en controller. Flere fagområder understøtter din forståelse og er nødvendige for å utføre regnskapscontrolleroppgaver med nødvendig grad av regeletterlevelse.

Teknologi og lovgivning er i stadig endring og utvikling. Det er derfor viktig at du forstår hvordan dette påvirker regnskapet, regnskapssystemets funksjoner og kontrollfunksjonene.

Regnskapscontrolleren arbeider ofte tett med økonomisjef og økonomiavdelingen, regnskapssjef og øvrige ansatte i regnskaps- og lønnsavdelingen, Finance Manager osv.

Studiets innhold, oppbygging, sammenheng og struktur

Emnene Regnskap» og Bedriftsøkonomi utgjør størstedelen av utdanningen. De andre emnene gir kompetanse innenfor spesifikke delområder av økonomifaget som er tilpasset controller-funksjonen. Samspillet mellom emner og progresjon vil på en god måte utvikle den kunnskapen og de ferdigheter som er nødvendige for at du skal bli en god regnskapscontroller. Gjennom fire semestre vil du bli kvalifisert til å løse slike oppgaver, uavhengig av hvilken bransje du ønsker å jobbe i. I tillegg til opparbeidelse av et godt kunnskapsgrunnlag, vil du gjennom virkelighetsnære øvingsoppgaver, case, prosjekter og praksis tilegne deg ferdigheter med bruk av de regnskapssystemene og verktøyene som benyttes i markedet i dag. I praksisperioden vil du dessuten bli kjent med controllerrollen i et virkelig foretak. Vi legger stor vekt på at du er fortrolig med de juridiske grunnlaget for regnskapet, og at du har kompetanse på de etiske problemstillingene i rollen som controller.

Praksis

Regnskap er et modningsfag. Praksis er en obligatorisk, men også en svært viktig del av utdanningen. Praksis er derfor lagt til fire uker i 3. semester for å sikre studentens kunnskaps- og ferdighetsbase før praksisstart. Formålet med praksis er å omsette teoretiske problemstillinger til utførelse i et reelt arbeidsliv under tett oppfølgning/veiledning av praksisbedrift. Ved avsluttet praksis vil du levere en praksisrapport som oppsummerer hva du har jobbet med på praksisstedet og dine erfaringer fra praksisperioden.

Praktisk undervisning

Gjennom utdanningen jobber du med praktiske oppgaver og case med bruk av aktuelle regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi benytter det Vismabaserte regnskapssystemet Tripletex som grunnlag for den praktiske opplæringen i regnskap og lønn. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver og case, prosjekter i samarbeid med næringslivet etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.

Jobbmuligheter

Etter fullført utdanning er jobbmulighetene gode, og tidligere studenter fra andre regnskapsutdanninger jobber innenfor regnskaps- og lønnsfunksjoner i alle bransjer. Mange får seg også jobb som følge av kombinasjonen av regnskaps- og lønnskompetansen og tidligere opparbeidet kompetanse. Har du yrkeserfaring fra en annen bransje kan dette være en fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med regnskaps- og lønn er verdifull.

Som følge av at vi har utdannet personell til regnskaps- og lønnsfunksjoner gjennom mange år er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter har etter fullført utdanning. Mange regnskapsbyråer, bedrifter og bemanningsselskaper tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Se generelle opptakskrav i Norges Fagakademi sin lokale forskrift. (jf. fagskoleforskriften § 7)

For Regnskapscontroller gjelder følgende tilleggskrav:

Opptak på formelle kvalifikasjoner:

Fullført og bestått videregående skole innenfor følgende utdanningsprogrammer:

 • Service og samferdsel
  • Salg, service og sikkerhet, Kontor- og administrasjonsfaget
  • Språk, samfunnsfag og økonomi eller Realfag, Påbygging til generell studiekompetanse
 • Studiespesialisering (språk, samfunnsfag og økonomi)
 • Generell studiekompetanse
 • Andre programområder, eventuelt andre kurs/-utdanninger eller forhold som gir relevant kompetanse eller kvalifikasjoner i forhold til opptak på formelt grunnlag. En helhetlig vurdering av kvalifikasjoner, erfaringsbakgrunn, kompetanse, karakterer og relevant arbeidserfaring vil da bli gjort.

Opptak på grunnlag av realkompetansevurdering:

 • Læringsutbyttebeskrivelsene legges til grunn.
 • Minimumsalder for opptak på grunnlag av realkompetanse er at søker fyller 23 år i søknadsåret
 • Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B2
 • Arbeidserfaring fra fagområdene regnskap, lønn, økonomi, saksbehandling, arkiv, generelle administrative funksjoner etc.
 • Søker har hatt stillinger som sekretær, prosjektleder/-medarbeider, butikkleder,
 • Utdanning/kurs innenfor eksempelområdene sammen med arbeidserfaring
 • Påbegynt, men ikke fullført relevant videregående opplæring
 • Regnskaps-, økonomi, kassereroppgaver innenfor frivillig /humanitært arbeid

Eksempler på hva som kan anses som relevant realkompetanse er:

 • Arbeidserfaring fra fagområdene regnskap, lønn, økonomi, saksbehandling, arkiv, generelle administrative funksjoner etc.
 • Søker har hatt stillinger som sekretær, prosjektleder/-medarbeider, butikkleder,
 • Utdanning/kurs innenfor eksempelområdene sammen med arbeidserfaring
 • Påbegynt, men ikke fullført relevant videregående opplæring
 • Regnskaps-, økonomi, kassereroppgaver innenfor frivillig /humanitært arbeid

Administrasjon og kommunikasjon

I Administrasjon og kommunikasjon er det fokus på mer generiske tema som støtter de øvrige emnene. Det legges stor vekt på interaksjon mellom hoved- og støttesystemer, filimport og -eksport, prinsipper for arkiv og GDPR, datasikkerhet og hvordan utvikle gode rutinebeskrivelser, både for daglig drift og for kontroll.  Kundebehandling og presentasjonsteknikk er også sentralt i emnet. 

Prosjekter

Du vil i løpet av studietiden bli kjent med prosjektteori Med veiledning av våre erfarne faglærere vil du løse en rekke små og større relevante case. Du vil også gjennomføre karaktergivende prosjekter som er: 

 • prosjekt innenfor bedriftsøkonomi i 1. semester 
 • tverrfaglig prosjekt i 2. semester 
 • avsluttende tverrfaglig prosjekt i 4. semester 

Praksis

Regnskap er et modningsfag. Praksis er en obligatorisk, men også en svært viktig del av utdanningen. Praksis er derfor lagt til fire uker i 3. semester for å sikre studentens kunnskaps- og ferdighetsbase før praksisstart.  Formålet med praksis er å omsette teoretiske problemstillinger til utførelse i et reelt arbeidsliv under tett oppfølgning/veiledning av praksisbedrift. Ved avsluttet praksis vil du levere en praksisrapport som oppsummerer hva du har jobbet med på praksisstedet og dine erfaringer fra praksisperioden. 

MVA

emnet MVA er avgiftssystemet og avgiftspliktig virksomhet samt behandling og kontroll av merverdiavgift viktig. Det legges vekt på å forstå næringslivets og myndighetenes gjensidige utfordringer ved transaksjoner. Du vil få innsyn   merverdiavgiftsreglene og betydningen disse har for økonomiske disposisjoner og unødige avgiftskostnader 

Ved avsluttet emne vil du med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere konkrete merverdiavgiftsmessige problemstillinger tilknyttet næringsvirksomhet. 

Regnskap

Vi starter emnet Regnskap med regnskapsteori og lov- og regelverk som gir deg godt grunnlag for videre arbeid med regnskapsfaget. En viktig del av faget er å ha kunnskap og god forståelse om regnskapsprinsipper som er retningsgivende for å fastsette verdier på anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld ved årsavslutning.  

Du vil lære å føre regnskap fra opprettelse av firma til et komplett årsoppgjør. Resultat og balanse i rapportform samt periodiseringer er også temaer som du vil jobbe praktisk med underveis i emnet. 

Avhengig av hvilken type bedrift du skal jobbe, vil du kunne jobbe med regnskap inklusive månedsavslutningårsregnskap med konsolidering, med rapportering til myndigheter, styret, morselskap og avdelingsledere. 

Kostnadskontroll, intern kontroll, økonomisk planlegging, aktiv lønnsomhetsovervåking og oppfølging av utestående fordringer og innhenting av kredittvurderinger er viktige aktiviteter for regnskapskontrolleren. Videre skal du kunne skaffe deg oversikt over og kontroll over bedriftens regnskapsmessige aktiviteter, og du vil medvirke til at bedriftens økonomiske situasjon er fremstilt på en korrekt måte. 

Regnskaps- og lønnssystemet Tripletex vil benyttes sammen med relevante digitale ressurser som Lovdata, SticosAltinn etc. 

Skatt

I Skatt er sentrale tema det norske skatte- og avgiftssystemet, næringsbeskatning, samt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift, hva som er skattepliktige inntekter og fradragsberettigede kostnader, konsernbidrag og rapportering. Kontroll- og avviksanalyser, kontrollspor og controllerens oppgaver er naturlige oppfølgingstema.  

Ved avsluttet emne vil du med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere konkrete skatte- og avgiftsmessige problemstillinger tilknyttet næringsvirksomhet.  

Lønn og naturalytelser

I Lønn og naturalytelser inngår ulike former for godtgjørelser, skatt, avgift og pensjon som påvirker behandling og kontroll av ulike lønnstransaksjoner.  Du vil kombinere praktisk oppgaveløsning Tripletexmed teori og anvendelse av lov- og regelverk. Digitale ressurser som  AltinnLovdata og Sticos vil bli benyttet.

Bedriftsøkonomi

Kunnskap om økonomi og administrasjon er nyttig og nødvendig i alle bransjer og yrker. Emnet Bedriftsøkonomi understøtter forståelse for regnskapets oppbygging og regnskapsprinsipper og for hvilken informasjon regnskapet gir. Her er sentrale tema økonomistyring, kostnads- og  nntektslære, prisfastsetting, kalkulasjon, aktivering og avskrivning, ekstern- og internregnskap, budsjett, prognose, kontantstrøms- og regnskapsanalyse.  

Forretningsjuss

Forretningsjuss gir deg en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske temaene knyttet til regnskap og lønn, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås. Du vil bli kjent med foretaksformer og bruk av Enhetsregisteret. 

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskaper
Kandidaten  

 • har innsikt i lover, avtaleverk, standarder, prinsipper, veiledninger og kvalitetskrav som regulerer og understøtter regnskaps- og lønnsfaget og den forventede utviklingen på fagområdet  
 • har kunnskap om begreper, teorier og modeller for bedriftsøkonomi og økonomistyring, regnskapsformer og regnskapsføring herunder merverdiavgift og skatt, samt lønnsarbeid  
 • har kunnskap om organisering av regnskapsfunksjoner, daglige og periodiske rutiner og kontroller samt gjennomføring av organisatoriske tiltak og justeringer i arbeidsprosedyrer som følge av lov- og regelendringer  
 • har innsikt i praktisk regnskaps- og lønnføring og årsoppgjør  
 • har kunnskap om innhenting og kontroll av regnskapsrelatert informasjon samt intern og ekstern rapportering  
 • har kunnskap om standardisert regnskaps- og lønnsrelatert programvare og digitale ressurser, samt inn-/utlasting, forkontroll og etterkontroll av filer  
 • kunnskap om regnskapsbransjens og regnskapscontrollerens tradisjoner, historie, egenart og plass i samfunnet, og om regnskap som fagområde og yrkesfelt  
 • forstår regnskapsområdets betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv og viktigheten av gode regnskaps- og kontrollrutiner  
 • kan vurdere eget regnskaps-, lønns- og kontrollarbeid i forhold til gjeldende normer og krav  
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter og kan oppdatere yrkesfaglig kunnskap gjennom relevant litteratur, digitale ressurser og videre opplæring, samt kontakt med interne og eksterne ressurspersoner og nettverk  

Ferdigheter
Kandidaten  

 • kan utøve operativt regnskaps- og regnskapscontrollerarbeid herunder anvende standardisert programvare og digitale ressurser  
 • kan anvende relevante lover og regelverk ved utøvelse av teoretiske og praktiske regnskaps-, lønns- og kontrollrelaterte problemstillinger  
 • kan korrekt anvende økonomi- og regnskapsrelatert terminologi i muntlig og skriftlig kommunikasjon  
 • kan orientere seg i, vurdere relevansen av, anvende og henvise til fagstoff og digitale ressurser for å løse teoretiske og praktiske regnskaps- og lønnsrelaterte problemstillinger  
 • kan kartlegge en regnskapsrelatert situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak og kontroll med basis i kunnskap om bedriftsøkonomi og økonomistyring, regnskap, skatt og lønn  
 • kan reflektere og justere faglig utøvelse og gjøre rede for faglige valg ved å dokumentere utført arbeid, samt henvise til anvendte kilder innenfor fagområdene  

Generell kompetanse
Kandidaten  

 • har utviklet etisk grunnholdning til yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor regnskaps- og lønnsområdet  
 • kan identifisere, planlegge og gjennomføre regnskapscontrolleroppgaver og relevante prosjekter alene og som deltaker i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer  
 • kan utføre nøyaktig kontrollarbeid etter utvalgte målgruppers behov  
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av økonomiske fag, og utveksle synspunkter og delta i diskusjoner om utvikling av de beste og mest korrekte løsningene  
 • kan bidra til organisasjonsutvikling, etablering og justering av daglige og periodiske rutiner og kontroller som er relevante for regnskaps- og lønnsområdet generelt samt for regnskapscontroller-funksjonen spesielt 

Fakta om studiet

Studienavn: Regnskapscontroller

Studiested: Oslo og på Nett

Oppnådd tittel: Regnskapscontroller

Varighet: 2 år heltid

Oppstartsdatoer:


Oslo

Heltid

26.08.24

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid

02.09.24

Nett (påbygg fra Regnskapskons.)

Heltid

26.08.24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform ca. 3 dager per uke per uke kl. 09:00-14:30

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 120

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 53.400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1.800,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav for Regnskapscontroller finner du på denne linken

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png