Kunnskaper
Kandidaten  

 • har kunnskap om sentrale begreper, prosesser og verktøy som normalt anvendes ved regnskapsføring for små og mellomstore foretak 
 • har innsikt i relevant regelverk, god regnskapsskikk, avtaler og krav til kvalitet innenfor regnskaps- og lønnsområdene i små og mellomstore foretak 
 • har kunnskap om krav til kvalitet, herunder forståelighet, relevans, troverdighet, sammenlignbarhet og vurdering av kost/nytte 
 • har kunnskap om ny teknologi som påvirker utførelse av arbeidsoppgaver innenfor regnskaps- og lønnsområdet 
 • har kunnskap om de ulike selskapsformene og etablering av virksomheter 
 • har innsikt i hovedbok, kontoplan, reskontro, resultat og balanse og periodiseringer 
 • har kunnskap om lønnsføring med bruk av moderne lønnssystem, termin- og årsoppgaver 
 • har innsikt i gjennomføring av daglig regnskapsarbeid med bruk av moderne regnskapssystem i små og mellomstore foretak 
 • har kunnskap om hvordan regnskapsinformasjon kan brukes til dekningspunktanalyse, priskalkyle og markedstilpasninger 
 • har innsikt i regnskapsføring for små og mellomstore foretak fra regnskapsårets start og frem til årlig klargjøring for årsavslutning 
 • har innsikt i budsjettarbeid og kan utarbeide del- og hovedbudsjett for små og mellomstore foretak 
 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet innenfor regnskaps- og lønnsområdet 
 • har kunnskap om relevante nettressurser og abonnementsordninger for kompetanseheving og informasjonsinnhenting innenfor regnskaps- og lønnsområdet 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap og forstår egen bransjes og eget yrkes betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 

Ferdigheter
Kandidaten 

 • kan anvende relevante lover, forskrifter, regelverk og prinsipper for regnskaps-, lønns- og personalrelaterte problemstillinger i små og mellomstore foretak 
 • kan føre regnskap for små og mellomstore foretak fra inngående saldo til årsavslutning, samt klargjøring og beregning av årsavslutningsmomenter, innenfor angitte frister 
 • kan føre lønn i lønnssystem og anvende relevant lovverk knyttet til arbeidet, samt foreta terminvise oppgaver 
 • kan anvende relevante og moderne regnskaps- og lønnssystemer, og gjøre nytte av systemenes funksjonalitet innenfor de relevante områdene 
 • kan finne relevant informasjon i fagstoff, nettressurser og abonnementsordninger om gjeldende regler for regnskaps-, lønns- og personalarbeid, samt fortolke informasjonen 
 • kan kartlegge et foretaks økonomiske stilling med basis i bedriftsøkonomiske analyser, regnskap og budsjett, identifisere avvik og foreslå eventuelle behov for iverksetting av tiltak 

Generell kompetanse
Kandidaten 

 • har forståelse for prinsipper og krav til føring og innrapportering innenfor regnskaps- og lønnsområdet 
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av regnskapsyrket ved etterlevelse av og respekt for lov- og regelverk 
 • kan utføre regnskaps- og lønnsarbeid ut fra gjeldende rutiner og innen gitte frister  
 • kan utføre relevante budsjett-, analyse- og regnskapstekniske oppgaver for oppdragsgiver og andre målgruppers behov  
 • kan presentere og kommunisere regnskaps- og økonomiinformasjon på en forståelig og objektiv måte for ulike målgrupper   
 • kan bygge relasjoner med andre utøvere av regnskapsyrket, samt eksterne målgrupper, gjennom samarbeid, tillit og gjensidig respekt 
 • kan utvikle rutiner for gjennomføring av ulike regnskapsoppgaver i henhold til årshjul