Fakta om studiet

Studienavn: HR-medarbeider

Studiested: Oslo, Fredrikstad, Trondheim og på Nett

Oppnådd tittel: HR-medarbeider

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid
Deltid

27.08.24
26.08.24

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid
Deltid

03.09.24
04.09.24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke.

Deltid: kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag fra kl. 09:00. 

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform 2 til 3 dager per uke kl. 09:00-14:30 + to samlinger over to dager (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolen plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to helgesamlinger hvert semester (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: kr. 53.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr.1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Les mer om opptakskrav til HR-medarbeider

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.pngInformasjonsvideo om utdanningen

Studiet HR-medarbeider

Som HR-medarbeider vil du være involvert i planlegging, anskaffelse, utvikling og disponering av menneskelige ressurser slik at virksomheten skal nå sine mål. Saker knyttet til rekruttering, ansettelse og andre personalspørsmål, sammen med ulike personalmessige drifts- og utviklingsoppgaver, kan bli din nye arbeidshverdag. Som HR-medarbeider vil du jobbe både med ledelsen og med de ansatte i virksomheten.

På studiet vil du lære om arbeidslivets rammer, aktører og avtaler, HR-strategier og organisering, kompetanse- og medarbeiderutvikling og hva som er godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Arbeidslivsjussen, herunder arbeidsrett, likestilling, diskriminering og varsling, vil gi deg gode kunnskaper for å kunne løse mange av de praktiske oppgavene som normalt tillegges en HR-medarbeider. Innenfor personaladministrasjon er rekruttering, stillingstyper, avlønning, sykdom, oppsigelser, avskjed, pensjon, omorganisering og nedbemanning viktige tema. Vi vil også utfordre deg på etiske problemstillinger.

Utdanningen tilbys som heltids- og deltidsutdanning ved våre studiesteder i Oslo, Fredrikstad og Trondheim, og som nettbasert utdanning med samlinger. 

Du kan bygge på denne utdanningen med Lønnsmedarbeider (30 studiepoeng) og bli HR- og lønnsmedarbeider (60 studiepoeng). Les mer om HR- og lønnsmedarbeider på denne linken.

Studiets innhold og oppbygging

Utdanningens hovedemne er Kjerneaktiviteter HR som understøttes av emnene Juss i arbeidslivet og Arbeidslivets aktører og prosesser. I tillegg vil du få kompetanse på fagområdet HR-strategier og organisering.

Kjerneaktiviteter HR er et omfattende emne der relevante personalspørsmål behandles. Temaene strekker seg gjennom arbeidstakerens mulige «livsløp», fra rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler, via medarbeidersamtaler, permisjon, ferieavvikling og sykdom, til oppsigelse, permittering og avskjed. Vi vil også jobbe med problemstillinger knyttet til omorganisering og nedbemanning, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser samt krisehåndtering og beredskapsplanlegging. For å sikre gode og juridisk forsvarlige prosesser i personalsaker vil du også lære saksbehandlingsregler og -metode.

I støtteemnet Juss i arbeidslivet vil vi fokusere på lov- og regelverket som regulerer norsk arbeidsliv. I tillegg til grundig gjennomgang av relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven vil vi jobbe med HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og krav til handlingsplaner og opplæring. Du vil bli godt kjent med Lovdata.

Arbeidslivets aktører og prosesser innbefatter hovedsammenslutningene som LO og NHO, men også andre viktige aktører du må kjenne til, slik som for eksempel NAV og Arbeidstilsynet. De interne funksjonene, som verneombud, tillitsvalgte og ansattrepresentanter, med deres rettigheter, ansvar og oppgaver, vil bli gjennomgått.

I studiet vil du jobbe med HR-strategier og organisering, noe som vil gi deg innblikk i HR-ledelse og roller, ulike organisasjonsformer og hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles. Vi vil også komme inn på IA (Inkluderende Arbeidsliv), prinsipper for lederutvikling, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og personalpolitikk som kan ligge til grunn for ulike stillingsstrukturer.

En virksomhets miljøprofil og bærekraft er også tema.

NB! Hvis du tar HR-medarbeider som nettutdanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder, er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolested for å få tilgang.

Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor HR-området er etterspurt på arbeidsmarkedet, og jobbmulighetene etter fullført utdanning er gode. Har du yrkeserfaring er dette en stor fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med kompetanse innenfor HR-området er verdifull for virksomheten.

Som følge av at vi har utdannet administrativt personell gjennom mange år, er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført utdanning. Mange relevante virksomheter tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere. 

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle programvarer. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole eller universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

HR-strategier og organisering

HR-ledelse og roller. Organisasjonskultur og -utvikling, lederutvikling Stillingsstrukturer (fast, midlertidig, innleid, osv.) Lønnspolitikk, personalpolitikk, IA Kompetanseutvikling Miljø/bærekraft

Juss i arbeidslivet

Arbeidsmiljø herunder arbeidstid, midlertidige ansettelser, særlig om ansettelse i staten, organisasjonsendringer/nedbemanning, avskjed, oppsigelser og permittering. Offentlighet, likestilling, diskriminering HMS, avviksbehandling, HMS-runder, forebygge skader, handlingsplaner og opplæring 

Arbeidslivets aktører og prosesser

 • Hovedsammenslutninger
 • Offentlige aktører f.eks. NAV og Arbeidstilsynet – roller, ordninger og tilsyn
 • Interne roller, f.eks. verneombud/tillitsvalgte/-ansattrepresentanter
 • Lærlingeordningen
 • Avtaleverk, Arbeidslivets prosesser - Grunnleggende begreper, lønnsforhandlinger, hovedavtaler/tariffavtaler og handlingsrom Varsling

Kjerneaktiviteter HR

 • Saksbehandlingsregler
 • Rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler
 • Oppfølging sykmeldte, beregning vs NAV
 • Omorganisering/nedbemanning
 • Avskjed, oppsigelser, permittering
 • Oversikt over pensjon og personellforsikring
 • Permisjonsordninger
 • Medarbeidersamtaler, lønnssamtaler
 • Medvirkning, samarbeid og konflikter
 • Personalsaker, kommunikasjon, GDPR
 • Etiske problemstillinger
 • Arbeidsmiljø/arbeidsmiljøundersøkelser
 • HRM (f.eks. Simployer) inkl. personalhåndbok samt andre digitale ressurser Krisehåndtering/beredskapsplanlegging

Læringsutbyttebeskrivelse

Kunnskaper
Kandidaten  

 • har kunnskap om HR-strategier og organisering 
 • har kunnskap om organisasjonsformer og -utvikling, personal- og lønnspolitikk 
 • har kunnskap om de mellommenneskelige aspektene i ansettelsesprosesser, omorganisering, nedbemanning og avslutning av arbeidsforhold 
 • har kunnskap om HMS-regelverket og viktigheten av HMS-arbeid 
 • har kunnskap om relaterte begreper og digitale ressurser/verktøy innenfor personalområdet 
 • har innsikt i lover, avtaleverk, standarder og kvalitetskrav som styrer arbeidslivet og personalarbeidet, herunder arbeidsgivers styringsrett  
 • har innsikt i taushetsplikt, GDPR og arkivering av personalsaker 
 • har kunnskap om HR som fagområde og arbeidslivets aktører og prosesser 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap gjennom relevant litteratur og digitale ressurser samt kontakt med ressurspersoner 
 • forstår HR-områdets betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 
 • forstår viktigheten av godt personalarbeid, gode rekrutteringsprosesser og god personalplanlegging i et foretak 

Ferdigheter
Kandidaten 

 • kan utøve operativt HR-arbeid 
 • kan bidra i rekrutteringsprosesser, i medarbeiderutvikling og i disponering av menneskelige ressurser i en organisasjon  
 • kan anvende relevante lover og regelverk for å løse teoretiske og praktiske personalmessige problemstillinger  
 • kan ivareta taushetsplikten og håndtere taushetsbelagt informasjon i forbindelse med personsensitive saker 
 • kan anvende rettledninger, programvare og digitale ressurser i saksbehandling av personalsaker  
 • kan orientere seg på Lovdata og i andre fysiske og digitale ressurser som er relevante for HR-relaterte problemstillinger 
 • kan kartlegge en personalrelatert situasjon, identifisere problemstillingen og anvende lov- og regelverk for å finne gode og hensiktsmessige løsninger 

Generell kompetanse
Kandidaten 

 • har forståelse for etikk og etiske problemstillinger i personalsaker 
 • har forståelse for ivaretakelse av både arbeidsgivers og arbeidstakers interesser i HR-arbeid 
 • har utviklet etisk grunnholdning til yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor HR-området 
 • kan identifisere og utføre naturlige og relevante HR-funksjoner og arbeidsoppgaver i en organisasjon 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med relevante eksterne målgrupper  
 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester som er relevante for HR-området 

Fakta om studiet

Studienavn: HR-medarbeider

Studiested: Oslo, Fredrikstad, Trondheim og på Nett

Oppnådd tittel: HR-medarbeider

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid
Deltid

27.08.24
26.08.24

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid
Deltid

03.09.24
04.09.24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke.

Deltid: kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag fra kl. 09:00. 

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform 2 til 3 dager per uke kl. 09:00-14:30 + to samlinger over to dager (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolen plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to helgesamlinger hvert semester (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: kr. 53.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr.1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Les mer om opptakskrav til HR-medarbeider

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png