Om studentstyret

Studentenes meninger og tilbakemeldinger er sentrale i kvalitetsarbeidet ved skolen. I tillegg til å gi viktige tilbakemeldinger gjennom kvantitative evalueringer bidrar studentene i kvalitetsarbeidet på flere områder.  

Det velges tillitsvalgt og vara for tillitsvalgt av og blant studentene i hver av skolens klasser.  

Studentstyret er et uavhengig fellesorgan for fagskolens studenter. Studentstyret skal ta seg av oppgaver som gjelder studentenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og bidra i arbeidet med å skape et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø for studentene ved skolen. Studentstyret skal bestå av minimum én representant fra hver klasse, som velges av og blant studentene i den enkelte klasse (tillitsvalgt).  

Studentene er i tråd med selskapets vedtekter og fagskoleloven representert med et fullverdig styremedlem i Norges Fagakademi AS sitt styre. Studentrepresentanten er valgt av og blant studentene, og studentene velger også personlig varamedlem for studentrepresentanten. Studentrepresentanten har stemmerett på lik linje med øvrige styremedlemmer. Det er en fast sakspost på alle styremøter forbeholdt saker fra studentrepresentanten.

Studentombud

Studentombudet er en fri og uavhengig ressursperson som gir råd og hjelp til fagskolestudenter i saker som handler om deres studiesituasjon. Studentombudet skal bidra til studenters rettssikkerhet og til at saker løses på et så lavt nivå som mulig. Studentombudet har taushetsplikt og går ikke videre med saken uten studentens samtykke. I den grad slikt samtykke gis, skal ombudet ta kontakt med administrasjonen med et formål å løse saken raskt og med et resultat som er i samsvar med fagskolens regelverk.

Medlem av Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter

Skolen er medlems av ONF - Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge. Siden ONF ble stiftet i 2012 har vi fremmet fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor samfunnet og beslutningstakere. ONF er det øverste organet for studentdemokratiet og har i dag fagskoler som medlemslag med til sammen over 19 000 studenter.

Les mer på ONFs nettsider: https://www.fagskolestudent.no/