Kunnskaper
Kandidaten  

 • har kunnskap om sentrale begreper på norsk og engelsk innenfor design, installasjon, konfigurering og sikkerhet knyttet til klienter og servere i nettverk 
 • har kunnskap om prosesser og verktøy som anvendes innenfor design, drift, administrasjon, installasjon, konfigurering og sikkerhet knyttet til klienter og servere nettverk i små og mellomstore foretak  
 • har innsikt i bruksområder, funksjonalitet, applikasjoner og tjenester i Office365  
 • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet innenfor personvern herunder datalagring, databehandling og overvåkning av data, samt lisensiering  
 • har kunnskap om teknologiutviklingen og hvordan denne påvirker arbeidsoppgavene innenfor yrkesfeltet  
 • har kunnskap om relevante nettressurser, abonnementsordninger, kurs, seminarer og workshops for kompetanseheving og informasjonsinnhenting innenfor design, drift, administrasjon, installasjon og sikkerhet knyttet til klienter og servere i et nettverk 
 • forstår IT- og nettverksbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 

Ferdigheter
Kandidaten 

 • kan anvende faglig kunnskap, terminologi, relevant programvare og teknologi ved løsning av praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor design, sikkerhet, konfigurasjon, administrasjon, drift, monitorering og feilsøking knyttet til klienter og servere i et nettverk 
 • kan anvende faglig kunnskap på implementering og drift av Office365  
 • kan anvende faglig kunnskap i prosess for etablering av egen bedrift  
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en nettverksrelatert problemstilling 
 • kan kartlegge oppdragsgivers behov, designe og implementere relevante IT-prosjekter samt dokumentere den valgte løsningen 
 • kan kartlegge en nettverksrelatert situasjon og identifisere problemer gjennom feilsøking og se behov for iverksetting av tiltak  
 • kan anvende relevante lover, forskrifter, regelverk, standarder, avtaler og prinsipper ved utførelse av arbeidsoppgaver innenfor datalagring, databehandling og overvåkning av data, herunder personvern og lisensiering 

Generell kompetanse
Kandidaten 

 • har forståelse for IT og nettverksrelaterte etiske prinsipper og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av funksjonen som nettverksadministrator 
 • kan designe, utvikle og implementere løsninger som er kostnadseffektive og i overenstemmelse med målgruppens behov 
 • kan bygge relasjoner med andre utøvere av eget yrke, på tvers av fag, og med eksterne kunder/kontakter  
 • kan utvikle rutiner og dokumentasjon for drift, administrasjon, installasjon og sikkerhet knyttet til klienter og servere i et nettverk 
 • kan se og forstå betydningen av effektive og sikre datanettverk i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv