Kunnskaper
Kandidaten  

 • har kunnskap om begreper og prosesser, verktøy og standardisert programvare som anvendes i regnskapsarbeid i små og mellomstore foretak 
 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet regnskap og lønn 
 • har innsikt i relevant lov- og regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for regnskap og lønn i små og mellomstore foretak 
 • har kunnskap om ulike selskapsformer og etablering av virksomheter 
 • har kunnskap om ny teknologi som påvirker utførelse av arbeidsoppgaver på regnskaps- og lønnsområdet 
 • har innsikt i hovedbok og kontoplan 
 • har kunnskap om hvordan anvende regnskapsinformasjon for utarbeidelse av dekningspunktanalyser, priskalkyler og markedstilpasninger 
 • har kunnskap om lønnsføring i lønnssystem 
 • har kunnskap om relevante nettressurser og abonnementsordninger samt kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap gjennom deltakelse i faglige fora regnskaps- og lønnsområdet 
 • forstår regnskapsbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 

Ferdigheter
Kandidaten 

 • kan anvende regnskaps- og lønnsfaglig kunnskap samt relevant lov- og regelverk og regnskapsrelaterte prinsipper på praktiske og teoretiske problemstillinger i små og mellomstore foretak 
 • kan anvende og gjøre nytte av funksjonaliteten i relevante regnskaps- og lønnssystemer og digitale ressurser  
 • kan føre regnskap for små og mellomstore foretak fra inngående saldo til årsavslutning 
 • kan føre lønn i lønnssystem og anvende relevant lovverk knyttet til lønnsføringen 
 • kan utføre regnskaps- og lønnsarbeid ut fra gjeldende rutiner og innen gitte frister 
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en regnskaps- og lønnsrelatert problemstilling 
 • kan finne, anvende, fortolke og vurdere kvaliteten på informasjon på relevante nettressurser og abonnementsordninger  
 • kan kartlegge foretakets økonomiske stilling med basis i regnskapet og bedriftsøkonomiske analyser, og identifisere eventuelle behov for iverksetting av tiltak 

Generell kompetanse
Kandidaten 

 • har forståelse for prinsipper og krav til innrapportering på regnskaps- og lønnsområdet 
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av regnskaps- og lønnsfunksjonen gjennom etterlevelse av og respekt for lov- og regelverk 
 • kan utføre relevante regnskapstekniske oppgaver på forespørsel fra oppdragsgiver  
 • kan bygge relasjoner med andre utøvere av regnskapsyrket, samt eksterne målgrupper, gjennom samarbeid og gjensidig respekt  
 • kan utvikle rutiner for gjennomføring av ulike regnskapsoppgaver