Fakta om studiet

Studienavn: Bar Manager

Studiested: Nettbasert med samlinger

Oppnådd tittel: Bar Manager

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år på deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer: 

Nett med samlinger

Heltid
Deltid

04.09.24
03.09.24

Nettbasert med samlinger (heltid) kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke + to obligatoriske fysiske samlinger i Oslo (tirsdag, onsdag, torsdag og fredag).

Nettbasert med samlinger (deltid) kl. 17:00-21:00 en kveld per uke (lærerstyrt undervisning på skolens plattform) + to obligatoriske fysiske samlinger i Oslo hvert semester (lørdag og søndag).

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris for utdanningen: kr. 53 400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Bar Manager

Informasjonsvideo om utdanningen

Studiet Bar Manager

Jobber du allerede innenfor utelivet, eller ønsker du en karriere innenfor bardrift/servering? Som «Bar Manager» vil du få kompetanse til å ivareta daglig drift av en bar, som daglig leder eller som mellomleder. I tillegg vil du lære resepter for cocktails og drinker, samt få opplæring i praktisk drinkmiksing. Du vil også få kunnskap om vin, øltyper og alkoholfrie drikker. 

Du vil lære hvordan en bar kan organiseres og rutiner for daglig drift. For eksempel bestilling av varer, oppbevaring og behandling av matvarer som benyttes i en bar, samt klargjøring av barområdet og «mice en place». Ikke minst vil du lære å lage og servere gode alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer og cocktails, gjennom blant annet kunnskap om ulike typer råvarer, produksjonsland- og metoder, næringsinnhold og drikkevarens fysiologiske virkning på kroppen. Du vil også få innblikk i enkel budsjettering og kasse, regnskapsførsel og rapportering til myndigheter. 

Kommunikasjon med bargjester og med andre ansatte er viktig. Du vil lære hvordan du best kan kommunisere og yte service, og ikke minst kunne håndtere bargjester. Du vil få innblikk i ulovlige rusmidler for å kunne gjenkjenne atferd, noe som kan være forebyggende for sikkerheten til andre gjester og ansatte.  

Utdanningen dekker lov- og regelverket som regulerer etablering og drift av skjenkesteder. Eksempler er brannforskrifter, politivedtekter, krav til hygiene, orden og støy. Utdanningen dekker også pensum til kunnskapsprøven for skjenkebevilling, og ved avsluttet eksamen vil du kunne melde deg opp til kunnskapsprøven i din kommune, samt eventuelt i ettertid kunne søke skjenkebevilling.  

Det kreves ikke politiattest eller skikkethetsvurdering, hverken for opptak til utdanningen eller for avleggelse av kunnskapsprøven i kommunen. Politiattest kreves først når du eventuelt søker om skjenkebevilling.  

Gjennom kompetanse på ansvarlig skjenking vil vi få et tryggere uteliv, mer forutsigbare vilkår for utelivsbransjen, større forståelse for skjenkebestemmelsene, bedre folkehelse og økt trivsel og sikkerhet for gjester og ansatte. Utelivets aktører har et stort samfunnsansvar, og dette vil vi ha fokus gjennom alle emner og tema. Skolen samarbeider med en rekke bedrifter og benytter lærerkrefter fra utelivs- og næringsmiddelbransjen. 

Jobbmuligheter

Jobbene som Bar Manager finnes på puber, barer, på nattklubber, hoteller, cruiseskip og på lukkede serveringssteder og arrangementer som losjer og catering.  

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Etablering av skjenkested

Etablering av skjenkested, 5 stp  

I emnet vil du lære om ulike organisasjonsformer for bar og skjenkested, og du vil bli kjent med regelverket som regulerer etablering av et skjenkested. Internkontroll er viktig for denne bransjen, og du vil få god innsikt i hva et internkontrollsystem er, hjemler og krav, og hvordan utvikle og følge opp aktiviteter knyttet til internkontrollen.  

Ved etablering av et skjenkested er det mange hensyn du må ta høyde for. Du vil få innblikk i krav til lokaler, hygiene og avfallshåndtering, støy og uteservering, ordensvakter, kameraovervåking og skiltplassering. Mattilsynet spiller en viktig rolle her, og du vil få innblikk i kravene som stilles, men også til smilefjes-ordningen. Eventuell musikk og fremvisning av sportsarrangementer planlegges, og du vil få jobbe med utvikling av et barkonsept. 

Drift av skjenkested

Drift av skjenkested, 10 stp 

For å drifte et skjenkested kreves det kunnskap om lederskap og ansvarsforhold, men også planlegging og gjennomføring av daglig gjøremål, internkontroll og tilrettelegging av driften iht. lover og kommunale forskrifter. Her kommer vi blant annet inn på regelverket for import av alkohol og salg av tobakk. Økonomi er vesentlig i bardriften, og du vil lære om kasse og dagsoppgjør, daglig rapportering av dagsoppgjør og varepåfylling, enkel kalkyle av prissetting på varer og rapportering til eksterne som for eksempel kommunen, Skatteetaten og Altinn.  

Vi vil også ha søkelys på de ansatte og opplæring og oppfølging av disse, relaterte til relevant regelverk som for eksempel arbeidsmiljøloven, HMS og likestillings- og diskrimineringsloven. Arbeidsavtaler, minstelønn, arbeidstid, feriepenger og tips er også tema du vil få jobbe med. 

Drikke

Drikke, 9 stp 

I emnet Drikke vil du bli kjent med hovedgruppene for alkohol slik som brennevin, likører, vin/sterkvin, øl og cider. Av de alkoholfrie drikkevarene legger vi vekt på mineralvann, saftdrikker, limonade, smoothies og juice samt kaffe, te og kakao. For hver kategori vil du bli kjent med blant annet produktets råvare, opprinnelsesland, produksjonsland og -metoder, alkoholprosent/klassifisering, næringsinnhold og fysiologisk virkning på kroppen. Hvordan produktet skal/kan serveres med bruksområder og variasjoner. Du vil få en oversikt over hvilke «brands» som inngår. 

Praktisk drinkmiksing - Cocktails

Praktisk drinkmiksing - Cocktails, 6 stp 

I dette emnet vil du lære alt om cocktailens historie, hovedgrupper og teknikker. Du vil lære å bruke korrekt utstyr, valg av glass og serveringsmetoder. Garnering av drinker/drikker med frukt, bær, blomster og urter vil også være tema. Du vil også lære om ulike typer av snacks, næringsinnhold, behandling og oppbevaring, samt hygiene og allergener. 

Du vil videre lære bruk av resepter og opprinnelsen til disse. Sammensetning og balansering av ingredienser er viktig, og du vil lære å gjenkjenne lukt og smak. 

En god bartender har også en rutine for effektivt kunne bygge og servere flere drikker/drinker på samme bestilling, noe du vil få øve deg på.  

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskaper
Kandidaten 

 • har kunnskap om begreper, prosesser og utstyr som anvendes i serveringsbransjen generelt og innenfor bardrift spesielt 
 • har innsikt i relevant lov og regelverk, bevillinger, standarder, avtaler og krav til kvalitet for serveringsbransjen generelt og barbransjen spesielt 
 • har innsikt i etablering og drift av skjenkested, herunder krav til kasse og dagsoppgjør 
 • har kunnskap om hygiene og orden i et bar- og serveringsmiljø 
 • har kunnskap om ulike rusmidler, og hvordan slike påvirker kroppen fysiologisk og psykisk, samt hvordan en ruset person fremstår 
 • har kunnskap om ulike typer brennevin, vin og alkoholfrie drikkevarer, samt resepter for drinkmiksing 
 • har bransjekunnskap og kjennskap til baryrket 
 • har kunnskap om hvordan barbransjen miljømessig kan være bærekraftig 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om serveringsbransjen, trender innenfor drinker og drikker, samt resepter for drinkmiksing 
 • forstår barbransjen og baransattes samfunnsansvar for et forsvarlig uteliv og bransjens betydning i et verdiskapingsperspektiv 

Ferdigheter 
Kandidaten 

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor utelivet herunder skjenkesteder, servering og drinkmiksing 
 • kan anvende faglig kunnskap på etablering av skjenkested og drift av skjenkested i rollen som Bar Manager 
 • kan anvende utstyr, råvarer, teknikker og uttrykksformer som er relevante ved et skjenkested 
 • kan kommunisere med gjester og gi trygge og riktige anbefalinger om drikkevarer 
 • kan holde lokaler ryddige og hygienisk forsvarlige i henhold til gjeldende regelverk for drift av skjenkested 
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for barrelaterte oppgaver eller problemstillinger 
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak i etablering og drift av bar 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

 • har forståelse for yrkes og bransjeetiske prinsipper for skjenkested og servering, samt det samfunnsansvaret det innebærer å være en aktør i utelivsbransjen 
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket som baransatt 
 • kan utføre drift og bartending innenfor forskjellige serveringskonsepter 
 • kan bygge relasjoner med leverandører og importører 
 • kan bygge relasjoner innenfor utelivet, bar og servering, internt på arbeidsplassen og med eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og tjenester av relevans for baryrket 

Fakta om studiet

Studienavn: Bar Manager

Studiested: Nettbasert med samlinger

Oppnådd tittel: Bar Manager

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år på deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer: 

Nett med samlinger

Heltid
Deltid

04.09.24
03.09.24

Nettbasert med samlinger (heltid) kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke + to obligatoriske fysiske samlinger i Oslo (tirsdag, onsdag, torsdag og fredag).

Nettbasert med samlinger (deltid) kl. 17:00-21:00 en kveld per uke (lærerstyrt undervisning på skolens plattform) + to obligatoriske fysiske samlinger i Oslo hvert semester (lørdag og søndag).

Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja, for både stipend og lån

Pris for utdanningen: kr. 53 400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Bar Manager