Fakta om studiet

Studienavn: Juss for næringslivet - kontraktsrett og arbeidsrett

Utdanningsform: Nettbasert

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år på deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Nett med samlinger

Heltid
Deltid

03.09.24
03.09.24

Dager og tider:

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform ca. 3 dager per uke kl. 09:00-14:30.

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to digitale helgesamlinger hvert semester.

Søknadsfrist: Fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: Kr. 53.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Juss for næringslivet - Kontraktsrett og Arbeidsrett

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Juss for næringslivet – kontraktsrett og arbeidsrett

Utdanningen har som formål å gi studenten god kunnskap innenfor fagområdene kontrakts- og arbeidsrett. Kontraktsrett har fokus på avtale- og kjøpsrett med tilstøtende lovgivning forbundet med bl.a. salg til forbrukere, angrerett og markedsføring. Studiet omfatter også ett sentralt tilstøtende fagområde til kontraktsretten innen pengekrav- og tvangsfullbyrdelse. Salg og kontraktsinngåelse kan skje gjennom kommisjon eller agentur, og studiet gir studenten en generell og overordnet innføring i lovgivningen på dette området.

Arbeidsrett har fokus på arbeidsmiljøvernloven og tilstøtende lovgivning forbundet med likestilling og diskriminering, samt at studenten blir kjent med IA-avtalen og krav til og arbeid med HMS. Studiet omfatter også sentrale tilstøtende fagområder innenfor personopplysningslovgivningen, GDPR og folketrygden.

Hensikten med utdanningen er blant annet at ledere, mellomledere og ansatte skal kunne løse juridiske problemstillinger innenfor rammen av deres kompetanse uten bistand fra jurist, men også vite når kompleksiteten krever at det må innhentes fagpersoner med mer dybdekompetanse innenfor juss.

Utdanningens målgruppe er studenter som ønsker eller har behov for kunnskap innenfor kontrakts- og arbeidsrett, samt jobbsøkere, arbeidstagere, ledere eller virksomheter som ønsker å øke ansatte/virksomheten sin kompetanse.

Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor kontraktsrett og arbeidsrett er meget relevant for virksomheter i både privat og offentlig sektor. Jobbmulighetene etter fullført utdanninger er særlig gode i kombinasjon med annen administrativ eller økonomisk kompetanse tilegnet gjennom tidligere utdanning eller arbeidserfaring. Utdanningen er relevant både for små og store virksomheter og i alle bransjer.

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle programvarer. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole eller universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.


Arbeidsrett

Å Kjenne arbeidsretten er nødvendig for å skape et rettferdig, balansert og trygt arbeidsmiljø der partene er kjent med sine juridiske rettigheter og plikter. Det juridiske rammeverket skal bidra til å sikre trygge og sunne arbeidsplasser, anstendige arbeidsvilkår, rettferdig lønn, og beskyttelse mot diskriminering og trakassering. Arbeidsretten kan også bistå i arbeidet med å løse konflikter knyttet til oppsigelser, arbeidsnedleggelser, diskriminering eller andre tvister som kan oppstå på arbeidsplassen. Tema som blir behandlet i emnet:

 • Arbeids- og lønnsplikt, arbeidstid, ferie og avslutning av arbeidsforhold  
 • Type ansettelser (fast, midlertidige, sesong etc.) 
 • Arbeidskontrakter  
 • Krav om forsikring og pensjon 
 • Sluttavtaler 
 • Forskjell mellom ansatt og selvstendig næringsdrivende - vurderingskriterier og konsekvenser for oppdragsgiver og oppdragstaker 
 • Særlig om oppsigelse og avskjed 
 • Særlig om overtid og avspasering 
 • Fravær, sykelønn og refusjon av sykelønn 
 • Likestilling/diskriminering 
 • Varsling  
 • Nedbemanning 
 • Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse, oppkjøp, fisjon og fusjon 
 • HMS 
 • IA - inkluderende arbeidsliv for alle 
 • Arbeidstilsynets rolle 
 • Taushetsplikt, offentlighet og opplysningsplikt privat sektor vs. offentlig sektor (hpl/fvl) 

Innføring i juridisk metode, begreper og rettskilder

Du vil i emnet få en innføring i juridisk metode noe som vil hjelpe deg, på en strukturert måte, å tolke juridiske problemstillinger og rettskilder som lover, forarbeider osv. Den standardiserte bruken av juridiske begreper reduserer sannsynligheten for eventuelle misforståelser, og kommunikasjonen blir enklere, noe du vil oppleve gjennom hele utdanningen. Samlet sett er juridisk metode, begreper og rettskilder hjørnesteiner i rettsvitenskapen, og de sikrer en systematisk tilnærming til å forstå, tolke og anvende rettsregler. Tema som blir behandlet i emnet:

 • Juridisk metode og begreper 
 • Lovgivningsprosess 
  • Lover, forskrifter, uttalelser og dommer 
  • Juridiske tolkningsprinsipper 
  • Juridisk informasjonssøking 
  • Saksbehandling, herunder: case-løsningsmetodikk, korrespondanse, juridisk terminologi og språk 
 • Rettskilder  

Pengekrav og tvangsfullbyrdelse

Å forstå pengekrav og tvangsfullbyrdelse er viktig, både når det gjelder de juridiske og økonomiske forholdene. Pengekrav kan oppstå som følge av kontraktsbrudd, gjeld, etc.: Det er sentralt å være kjent med rettighetene og prosessene, både for de som krever inn og de som skylder penger. Tema som blir behandlet i emnet:

 • Panterett 
  • Pant herunder stiftelse, rettsvern og rettsvirkninger, tinglysning  
  • Ulike måter å stifte pant på/typer av pant 
  • Gjeldsbrev 
 • Renter, morarenter og gebyrer 
 • Inkassorett, inkassoprosess og  inkassoaktører
 • Tvangsfullbyrdelse 
  • Utlegg og realisering 
  • Namsmyndighetens rolle og oppgaver (namsmannen og tingretten) 
  • Tvangsgrunnlag og tvangskraft 
  • Regress, motregning 
  • Foreldelse 

Kontraktsrett (Avtale- og kjøpsrett)

Kontraktsretten bidrar til å skape et organisert og rettferdig grunnlag for økonomiske transaksjoner og samhandel. Kontraktsretten regulerer avtaler og forpliktelser mellom parter, og gir en juridisk forutsigbar ramme for håndheving og tvisteløsning, og legger til rette for økonomisk effektivitet ved å sørge for at transaksjoner kan skje på en pålitelig måte. Dette er spesielt viktig i næringslivet, der kontrakter er grunnleggende for forretningsaktiviteter. Tema som blir behandlet i emnet:

 • Obligasjonsrettslige prinsipper 
 • Avtalerett 
  • Kontraktsforpliktelser 
  • Tolkning av avtaler 
  • Representasjon (fullmakt)  
  • Ugyldighet - Ufravikelig og fravikelig 
  • Kontraktsbrudd 
  • Kontraktsrevisjon 
  • Overdragelse av krav 
  • Debitorskifte 
 • Kjøpsrett 
  • Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper 
  • Partenes plikter 
  • Kjøpsrettslige problemstillinger 
  • Mangler og misligholdsbeføyelser 
  • Angrerett 
  • Markedsføring 

Personvern (GDPR)

Personvernet har gjennom norsk lovverk lenge hatt en sterk posisjon. Da EU innførte en lovforordning (GDPR) for å styrke og harmonisere personvernrettigheter for innbyggerne i EU, ble det en mer helhetlig tilnærming til personvernregulering i et stadig mer internasjonalisert samfunn. Hovedmålet med GDPR er å gi enkeltpersoner bedre kontroll over personlige data og å sikre at organisasjoner behandler persondata på en rettferdig, gjennomsiktig og lovlig måte. Tema som samtykke, rett til innsyn, retting og sletting er viktig, men også dataportabilitet, dataminimering og databeskyttelse. Tema som blir behandlet i emnet:

 • Personvernprinsippene 
 • Personvernloven og personvernforordningen  
  • Personopplysning 
  • Lagring og anvendelse av personopplysninger 
  • Databehandleravtaler 
 • Virksomhetens plikter - krav til ansvar og organisering, vurderinger og dokumentasjon, konsesjon og melding 
 • Datatilsynets rolle som tilsynsorgan (overordnet) 

Kommisjon og agent

Tema som blir behandlet i emnet:

 • Om kommisjon 
 • Overordnet om kommittentens og kommisjonærens ansvar, rettigheter og forpliktelser 
 • Opphør 
 • Forholdet til 3. part
 • Agentur 
 • Handelsagent og handelsreisende
 • Overordnet om handelsagenten, den handelsreisende og hovedmannens ansvar, rettigheter og forpliktelser 
 • Opphør 
 • Forholdet til 3. part 

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskaper
Kandidaten  

 • har kunnskap om juridiske begreper, rettskilder og lovgivningsprosessen, samt kjennskap til juridisk metode 
 • har innsikt i lovverket som regulerer juridiske problemstillinger innenfor kontraktsrett, pengekrav og tvangsfullbyrdelse 
 • har innsikt i arbeidsmiljølovgivningen og HMS 
 • har innsikt i personvern og GDPR
 • har kjennskap til kommisjon og agent-lovgivningen 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor kontrakts- og arbeidsretten gjennom deltakelse i relevante fora og kurs, digitale ressurser og nettverk 
 • forstår kontrakts- og arbeidsrettens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 
 • har kunnskap om eksterne og foretaksinterne funksjoner som har dybdekunnskap i kontrakts- og arbeidsrettslige problemstillinger, og hvordan slike kan bistå i en juridisk problemstilling 
   

Ferdigheter 
Kandidaten 

 • kan anvende relevant kunnskap for å løse enklere teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger innenfor kontraktsrett, arbeidsrett og personvern 
 • kan anvende lover og forskrifter i sitt daglige arbeid innenfor kontraktsrett, arbeidsrett og personvern 
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en kontrakts-, arbeidsretts- og personvern-relatert problemstilling 
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere juridiske problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak innenfor kontraktsretten, arbeidsretten og personvernet 
 • kan anvende relevante juridiske verktøy, metoder og begreper relatert til kontraktsrett, arbeidsrett og personvern 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

 • har forståelse for etiske prinsipper i arbeidet med kontrakter og arbeidsforhold 
 • har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidssituasjon med juridisk grensesnitt 
 • kan utføre enklere juridiske kontrakts- og arbeidsrettslige oppgaver iht lov- og regelverket etter utvalgte målgruppers behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, internt i virksomheten og med eksterne aktører i privat og offentlig sektor
 • kan utvikle arbeidsmetoder som ivaretar juridiske hensyn innenfor kontraktsretten og arbeidsretten på en effektiv og sikker måte 

Fakta om studiet

Studienavn: Juss for næringslivet - kontraktsrett og arbeidsrett

Utdanningsform: Nettbasert

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år på deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Nett med samlinger

Heltid
Deltid

03.09.24
03.09.24

Dager og tider:

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform ca. 3 dager per uke kl. 09:00-14:30.

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to digitale helgesamlinger hvert semester.

Søknadsfrist: Fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: Kr. 53.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Juss for næringslivet - Kontraktsrett og Arbeidsrett

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png