Fakta om studiet

Studienavn: HR-konsulent

Studiested: Oslo

Oppnådd tittel: HR-konsulent

Har du utdanningene Lønnsmedarbeider eller HR-medarbeider fra tidligere, godskrives du med ett semster.

HR- og lønnsmedarbeider gir direkte opptak til 3. semester.

Varighet: Et og et halvt år på heltid (tre semestre)

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid

27.08.24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Nivå: Fagskole (offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning) 

Språk: Norsk

Studiepoeng: 90

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 53.400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1.800,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav til HR-konsulent finner du på denne linken

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Studiet HR-konsulent

Utdanningen går over tre semestre, og inneholder ett semester med lønnsteori og praktisk lønnsarbeid, og to semestre med HR. Hvis du allerede har gjennomført og bestått lønnsmedarbeiderutdanningen, kan du gjennomføre HRs første og andre semester for å bli HR-konsulent. Tilsvarende, hvis du har gjennomført og bestått HR-medarbeider, kan du gjennomføre lønnssemesteret og deretter fortsette på HRs andre semester. Rekkefølgen på de to første semestrene er altså likegyldig.

Studiets innhold og oppbygging

En organisasjons verdi og produksjonskraft ligger blant annet i hvordan organisasjonens intellektuelle kapital utnyttes gjennom riktig bruk av de menneskelige ressursene. HR-konsulentens hovedoppgave er å administrere aktiviteter som skal sikre at organisasjonen skal nå sine overordnede mål. Det handler blant annet om HR-ledelse, HR-strategier og planlegging, utvikling og disponering av den menneskelige kapitalen.

I tillegg skal HR-konsulenten ha god kompetanse på arbeidslivsjuss og arbeidslivspsykologi, organisasjons- og kompetanseutvikling, personalforvaltning og lønn. Det krever god kompetanse på skatt, pensjon, sykepenger etc., i tillegg til å kunne behandle lønnstransaksjoner og kunne gjennomføre lønnskjøringer. Utdanningens emner, sammenhengen mellom emnene og progresjon, vil på en strukturert måte gradvis utvikle den kompetansen som en HR-konsulent skal ha.

Hovedemner i lønnssemesteret

I lønnssemesteret vil du gå innsikt i lønnsteori og praktisk lønnsarbeid. For å forstå sammenhengen mellom lønns- og regnskapsarbeid vil du få en introduksjon til regnskapsfaget som primært fokuserer på lønnsrelaterte føringer i regnskapet. Du vil kombinere praktisk oppgaveløsning med teori og bruk av lov- og regelverk innenfor personal og lønn i henhold til aktuell lovgivning og tariffavtaler. Du vil videre jobbe praktisk med temaer som naturalytelser, sykepenger, dagpenger, pensjon, timeregistrering og reiseregninger, rapportering til Altinn, periodisering og avstemming av lønnsdata. Skatt er et eget fagområde og omhandler håndtering av skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt håndtering av innleide næringsdrivende versus lønnsmottakere. Håndtering av persondata (GDPR/personvernlovgivning), etikk, kundebehandling og kommunikasjon er også sentrale tema.  Gjennom den praktiske opplæringen benyttes digitale ressurser for oppslag (Lovdata og Sticos etc.), lønns- og regnskapssystem og Excel. En som jobber med lønn må også ha kompetanse årsavslutning/avstemming som rapportering, klargjøring til årsregnskap og årsavstemming, sammenstillingsoppgaver og årsavstemming. 

Hovedemner i HRs første semester

I HRs første semester er hovedemnet Kjerneaktiviteter i HR. Emnet er omfattende og temaene strekker seg gjennom arbeidstakerens mulige «livsløp», fra rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler, via medarbeidersamtaler, permisjon, ferieavvikling og sykdom, til oppsigelse, permittering og avskjed. Du vil også jobbe med problemstillinger knyttet til omorganisering og nedbemanning, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser samt krisehåndtering og beredskapsplanlegging. For å sikre gode og juridisk forsvarlige prosesser i personalsaker vil du også lære saksbehandlingsregler og -metode, og regelverket som regulerer norsk arbeidsliv.

Emnet understøttes av Juss i arbeidslivet, med gjennomgang av relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven og HMS, samt krav til handlingsplaner og opplæring. Du vil bli godt kjent med Lovdata. 

 I Arbeidslivets aktører og prosesser vil fokuset være på hvordan arbeid organiseres og reguleres i det norske samfunnet. Aktørene inkluderer hovedsammenslutningene som LO og NHO,  arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter som NAV og Arbeidstilsynet, og du vil få innblikk i medbestemmelse, medvirkning, bedriftsinterne funksjoner som verneombud, tillitsvalgtordningen og ansatterepresentasjon samt tarifforhandlinger.

I tillegg vil du få kompetanse på HR-strategier og organisering, noe som vil gi deg innblikk i HR-ledelse, ulike organisasjonsformer og hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles. Vi vil også komme inn på IA (Inkluderende Arbeidsliv), prinsipper for lederutvikling, kompetanseutvikling, lønns- og personalpolitikk. En virksomhets miljøprofil og bærekraft er også tema.

Hovedemner i HRs andre semester

I 3. og siste semester løfter vi både blikket og kompetansenivået enda høyere. Her har vi fokus på blant annet strategisk HR, herunder bærekraftstrategier, og ledelse i HR-perspektiv, organisasjon og organisering, personalledelse, arbeidspsykologi og teamutvikling. Du vil bli godt kjent med ulike rammeverk, perspektiver og tilnærminger til organisasjons-, rekruttering, medarbeider- og kompetanseutvikling, og lære mer om arbeidsrett og arbeidsgivers styringsrett. Ved studiets slutt skal du kunne bidra i utøvelsen av strategisk og operativt HR- og lønnsarbeid innenfor reglene for arbeidsrett, offentlighet og personvern. Du vil kunne bidra i rekrutteringsarbeid, medarbeider- og kompetanseutviklingsprosesser og med disponering av menneskelige ressurser, i tråd med etiske krav og retningslinjer for arbeidslivet.

NB! Hvis du tar deler av HR-konsulent som nettutdanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder, er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolested for å få tilgang.

Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor HR- og lønnsområdet er etterspurt på arbeidsmarkedet, og jobbmulighetene etter fullført utdanning er gode. Har du yrkeserfaring er dette en stor fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med kompetanse innenfor HR-området er verdifull for virksomheten.

Som følge av at vi har utdannet administrativt personell gjennom mange år, er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført utdanning. Mange relevante virksomheter tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere.

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle programvarer. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, case og prosjekter for å gjøre undervisningen mest mulig relevant og variert.

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole eller universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb.

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale og/eller veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss. 

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter.

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

 

Årsavslutning/avstemming

I emnet vil du lære om og bruke digitale ressurser, verktøy og standardisert programvare for årsavslutning og avstemming for lønn. Du vil få innsikt i lovverket som regulerer emnet, og hvordan du avstemmer periodisk lønn, klargjøring og gjennomføring av årsavslutning og avstemming, sammenstilling og rapportering. Du vil også få kunnskap om lønnsbudsjettering.

Arbeidslivets aktører og prosesser - Lønn

I emnet vil du lære om ulike former for foretaksorganisering og om interne og eksterne roller knyttet til et foretak.  Lovverket knyttet til forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, den kollektive arbeidsretten herunder tariffavtaler, medbestemmelse og lønnsforhandlinger, vil ha stort fokus. Du vil også få god kjennskap til hovedsammenslutningenes formål, oppgaver og ansvarsområder, samt offentlige aktørers rolle i arbeidslivssammenheng. Etikk og etiske problemstillinger er sentrale tema for lønnsområdet generelt, men ikke minst i den daglige jobben som du vil utføre som lønnsmedarbeider. Fokus vil blant annet være på varsling og hvitvasking.

Regnskap (primært lønnsrelatert)

I dette emnet vil du lære om lønnsfunksjonens formål, oppgaver og ansvarsområder. Videre vil du lære om begreper, prosesser, samt regnskapsteori og lovverk relatert til lønn. Du vil lære hvordan funksjonene i regnskapssystemet henger sammen med behandling av lønnstransaksjoner gjennom praktisk lønnsføring, samt innføring i skatt, MVA, A-melding, periodisering og avstemming. Det vil også bli lagt vekt på hvordan du kan vurdere kvaliteten på regnskaps- og lønnsrelatert informasjon.

Praktisk lønnsarbeid

I praktisk lønnsarbeid vil du lære om typer av lønnstransaksjoner og hvilke lovparagrafer som regulerer disse. Eksempler er:

 • Fastlønn, timelønn, overtid og sluttavtaler
 • Tariffavtaler 
 • Sykepenger, AAP, dagpenger       
 • Ferie  
 • Naturalytelser
 • Pensjon       
 • Skattekort    
 • Timeregistrering      
 • Reiseregning og statens reiseregulativ     
 • A-melding   

Du vil bli godt kjent med regnskaps- og lønnssystemet samt Excel til bruk i lønnsarbeidet, og med relevante digitale ressurser som Lovdata Pro, Sticos og Simployer. Filimport og fileksport, rapportering til Altinn er også viktige tema. I emnet vil vi også komme inn på personvern (GDPR), taushetsplikt, etikk og kommunikasjon.
    

Kjerneaktiviteter i HR

Emnet er omfattende og behandler personalspørsmål som stekker seg gjennom arbeidstakerens mulige «livsløp». Du vil blant annet få jobbe med rekruttering og ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler, permisjon, ferieavvikling og sykdom, oppsigelse, permittering og avskjed. Problemstillinger knyttet til omorganisering og nedbemanning, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser samt krisehåndtering og beredskapsplanlegging vil ha fokus. Du vil også bli introdusert for saksbehandlingsregler og -metoder som skal sikre gode og juridisk forsvarlige prosesser i personalsaker.

Stikkord for emnet: 

 • Saksbehandlingsregler 
 • Rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler 
 • Oppfølging sykmeldte, beregning sykepenger mot NAV 
 • Omorganisering/nedbemanning 
 • Avskjed, oppsigelser, permittering 
 • Oversikt over pensjon og personellforsikring 
 • Permisjonsordninger 
 • Medarbeidersamtaler, lønnssamtaler 
 • Medvirkning, samarbeid og konflikter 
 • Personalsaker, kommunikasjon, GDPR 
 • Etiske problemstillinger 
 • Krisehåndtering/beredskapsplanlegging 
 • Arbeidsmiljø/arbeidsmiljøundersøkelser 
 • Digitale ressurser i HR-arbeidet

Juss i arbeidslivet

I dette emnet fokuserer vi på lov- og regelverk. Du vil få en grundig innføring i relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven, HMS-forskriften (Helse, Miljø og Sikkerhet) og krav til handlingsplaner og opplæring. Ditt arbeidsverktøy vil i stor grad være Lovdata Pro. 

 Stikkord for emnet: 

 • Arbeidsmiljø herunder arbeidstid, midlertidige ansettelser, særlig om ansettelse i staten 
 • Organisasjonsutvikling, organisasjonsendringer, nedbemanning 
 • Avskjed, oppsigelser og permittering 
 • Offentlighet 
 • Likestilling og diskriminering 
 • HMS herunder avviksbehandling, HMS-runder, forebygge skader, handlingsplaner og opplæring 

HR-strategier og organisering

I emnet vil du få kunnskap om HR-ledelse og roller, ulike organisasjonsformer og hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles. Vi vil også komme inn på IA (Inkluderende Arbeidsliv), prinsipper for lederutvikling, kompetanseutvikling og lønns- og personalpolitikk. En virksomhets miljøprofil og bærekraft er også tema. 

Stikkord for emnet:    

 • HR-ledelse og roller 
 • Organisasjonsformer, organisasjonskultur og -utvikling
 • Stillingsstrukturer (fast, midlertidig, innleid, osv.)  
 • Kompetanseutvikling  
 • Lønnspolitikk, personalpolitikk 
 • Inkluderende arbeidsliv (IA) 
 • Miljø/bærekraft
 • Etiske problemstillinger 
 • AI (kunstig intelligens) bruk i HR-sammenheng 

Arbeidslivets aktører og prosesser - HR

I emnet vil du bli kjent med hovedsammenslutningene som LO og NHO, med sine undergrupper som fagforeninger og fagforbund, og arbeidsgiverne fra ulike sektorer. Også andre viktige aktører i arbeidslivet vil bli behandlet, slik som NAV og Arbeidstilsynet. De bedriftsinterne funksjonene, som verneombud, tillitsvalgte og ansattrepresentanter, med deres rettigheter, ansvar og oppgaver, vil bli gjennomgått. 

Stikkord for emnet er: 

 • Hovedsammenslutninger 
 • Offentlige aktører f.eks. NAV og Arbeidstilsynet – roller, ordninger og tilsyn 
 • Interne roller, f.eks. verneombud/tillitsvalgte/-ansattrepresentanter 
 • Avtaleverk, arbeidslivets prosesser - Grunnleggende begreper, lønnsforhandlinger, hovedavtaler/tariffavtaler og handlingsrom 
 • Lærlingeordningen 
 • Varsling 

Arbeidspsykologi

Emnet omhandler hvordan HR kan tilnærme seg virksomhetens arbeids- og psykososiale miljø. Gjennom å gjenkjenne menneskelig atferd kan hensiktsmessige tiltak settes i verk for å forbedre arbeidsmiljøet, styrke viljen til å bidra til og å akseptere endringer, bedre effektivitet, redusere turnover og fremme trivselen på arbeidsplassen. Elementer som belønnings- og motivasjonssystemer, inkludering, medbestemmelse, teamutvikling og ikke minst helsefremmende tiltak og stresshåndtering er sentrale tema. I emnet vil du bruke mye tid på å diskutere og reflektere over hvilke mellommenneskelige faktorer som er sentrale for et godt arbeidsmiljø, og hvordan gode arbeidsrelasjoner og konfliktløsning fremmer samarbeid og kommunikasjon. Du vil få presentert ulike modeller og metoder som verktøy i emnet. 

Strategisk HR

I emnet Strategisk HR vil du få en grundig innføring i hva som ligger i begrepet strategisk HR, og hvordan HR-funksjonens strategiske arbeid påvirker virksomheten på individ, avdelings- og organisasjonsnivå. Organisering av HR, HR som strategisk partner og strategier knyttet til kompetanse og -utvikling, personalledelse og bemanning er svært sentrale tema. Du vil lære å utarbeide og bruke rutine- og prosessbeskrivelser og prosessmodeller for ulike områder, som for eksempel innenfor rekruttering, opplæring og avlønning samt ulike HR-teknologier. Du vil også få innføring i strategiarbeidet knyttet til bærekraft, relatert til tiltak på et operativt nivå. Ikke minst er det viktig å kjenne til hvordan du kan måle effekten av HR-relaterte tiltak, og hvordan ulike incentiver og kompensasjon virker. Gjennom semesteret får du også en innføring i, og reflektere om, etiske problemstillinger og dilemmaer i arbeidet med HR.

HR og juss

Emnet HR og juss omfatter de formelle og juridiske rammene som det strategiske HR-arbeidet vil foregå innenfor. Her vil lov- og regelverket for ulike former for ansettelser, rekruttering og utvelgelse, oppsigelse og nedbemanning, disiplinærsaker og konflikter på arbeidsplassen bli behandlet. Forholdet til de ansattes personopplysninger (GDPR) er sentralt i emnet. Spesielt viktig er virksomhetens handlingsrom for omorganisering og omstrukturering versus den ansattes rettigheter. Videre vil du få jobbe med den juridiske siden av den kollektive arbeidsretten der forhandling og påvirkning er tema.  

Organisasjon og organisering

I emnet vil du får kunnskap om relevante organisasjonsteorier og -former, og hvordan organisasjonens omgivelser og rammebetingelser påvirker både virksomheten og virksomhetens strategier. Du vil også lære prinsippene for organisasjonsutvikling, organisasjonsendringer og design av organisasjonsstruktur samt identifisering av organisasjonskultur. Du vil også få gjennomføre en organisasjonsanalyse der du avdekker formell og uformell maktstruktur, sterke/svake sider, ansvar-, rolle- og oppgavefordeling, oppgavespesialisering og mye annet. 

Kompetanseutvikling

I emnet kompetansestyring vil du få en systematisk tilnærming til å utvikle, utnytte og administrere virksomhetens totale kompetanse for å nå langsiktige mål og strategiske ambisjoner. Det innebærer blant annet å kunne kartlegge, vurdere og identifisering av eksisterende kompetanse for å kunne vurdere fremtidige behov – på kortere og lengre sikt. Denne kunnskapen kan du bruke til å utvikle kompetansestrategier som kan innbefatte opplæringsprogrammer, karriereutviklingsprogrammer , talentutvikling, men også mer konkrete tiltak innenfor jobbdesign, jobbrotasjon og organisasjonsendringer. Den strategiske kompetansestyring integreres med øvrige strategiske HR-prosesser som for eksempel rekruttering og belønningssystemer, for å sikre en helhetlig tilnærming til virksomhetens utfordringer og behov for å sikre seg en fleksibel og kompetent arbeidsstyrke. Du vil få presentert ulike modeller og digitale verktøy for dette arbeidet, modell for kompetansekartlegging (nåværende og fremtidige), kompetansegap, prioritering av opplæringstiltak, plan for omdisponering av personale, rekruttering og karriereveiledning samt verktøy for evaluering og måling av resultater. 

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskaper
Kandidaten  

 • har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor administrativ- og juridisk HR samt lønn 
 • har kunnskap om arbeidslivspsykologi 
 • har innsikt i arbeidsretten og arbeidsgivers styringsrett  
 • har innsikt i ulike rammeverk, perspektiver og tilnærminger til organisasjons-, medarbeider- og kompetanseutvikling 
 • har innsikt i avtaleverk, standarder og kvalitetskrav som styrer arbeidslivet 
 • har kunnskap om arbeidslivets aktører og prosesser  
 • har kunnskap om lønnsrelaterte regnskapstransaksjoner herunder skatt, MVA, kontroller, A-melding, periodisering og avstemming samt periodisk innrapportering til Altinn og forstår viktigheten av korrekt regnskaps- og lønnsarbeid i et foretak 
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav for HR, og har innsikt i egne utviklingsmuligheter innenfor HR-området 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap gjennom relevant litteratur og digitale ressurser samt kontakt med ressurspersoner 
 • kjenner til HR- og lønnsfunksjonenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, samt betydning i et verdiskapingsperspektiv 

Ferdigheter
Kandidaten 

 • kan utøve strategisk og operativt HR- og lønnsarbeid innenfor reglene for arbeidsrett, offentlighet og personvern 
 • kan gjøre rede for sine faglige valg herunder drøfte og besvare juridiske problemstillinger innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett 
 • kan kartlegge en HR- eller lønnsrelatert situasjon, identifisere problemstillingen og anvende lov- og regelverk for å finne gode og hensiktsmessige løsninger 
 • kan gjennomføre en komplett lønnskjøring, herunder anvende blant annet arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven samt innrapportere til Altinn 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning  
 • kan orientere seg på Lovdata og i andre fysiske og digitale ressurser som er relevante for HR- og lønnsrelaterte problemstillinger 
 • kan bidra i rekrutteringsprosesser, i organisasjons-, medarbeider- og kompetanseutvikling og i disponering av menneskelige ressurser i en organisasjon  
 • kan anvende rettledninger, programvare og digitale ressurser i lønnskjøringer og saksbehandling av personalsaker  

Generell kompetanse
Kandidaten 

 • kan planlegge og gjennomføre HR- og lønnsrelaterte arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer for arbeidslivet  
 • kan utføre HR- og lønnsrelaterte oppgaver i henhold til oppdragsgiver behov 
 • kan bidra til organisasjons- og kompetanseutvikling 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller på tvers av fag, samt med eksterne aktører 
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor HR og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis  
 • har forståelse for ivaretakelse av både arbeidsgivers og arbeidstakers interesser i HR- og lønnsarbeid 
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak 
 • har respekt for individets og gruppers grunnleggende rettigheter, verdighet og integritet 

Fakta om studiet

Studienavn: HR-konsulent

Studiested: Oslo

Oppnådd tittel: HR-konsulent

Har du utdanningene Lønnsmedarbeider eller HR-medarbeider fra tidligere, godskrives du med ett semster.

HR- og lønnsmedarbeider gir direkte opptak til 3. semester.

Varighet: Et og et halvt år på heltid (tre semestre)

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid

27.08.24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Nivå: Fagskole (offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning) 

Språk: Norsk

Studiepoeng: 90

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 53.400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1.800,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav til HR-konsulent finner du på denne linken

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png