Fakta om studiet

Studienavn: HR-konsulent

Studiested: Oslo

Oppnådd tittel: HR-konsulent

Har du utdanningene Lønnsmedarbeider eller HR-medarbeider fra tidligere, godskrives du med ett semster.

HR- og lønnsmedarbeider gir direkte opptak til 3. semester.

Varighet: Et og et halvt år på heltid (tre semestre)

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid

Høst 24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Nivå: Fagskole (offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning) 

Språk: Norsk

Studiepoeng: 90

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 51.400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1.800,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav til HR-konsulent finner du på denne linken

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Studiet HR-konsulent

En organisasjons verdi og produksjonskraft ligger blant annet i hvordan organisasjonens intellektuelle kapital utnyttes gjennom riktig bruk av de menneskelige ressursene. HR-konsulentens hovedoppgave er å administrere aktiviteter som skal sikre at organisasjonen skal nå sine overordnede mål. Det omhandler blant annet HR-ledelse, HR-strategier og planlegging, anskaffelse, utvikling og disponering av den menneskelige kapitalen. I tillegg skal HR-konsulenten ha god kompetanse på arbeidslivsjuss og arbeidslivspsykologi, organisasjons- og kompetanseutvikling, personalforvaltning og lønn. Det innebærer god kompetanse på skatt, pensjon, sykepenger etc., i tillegg til å kunne behandle lønnstransaksjoner og kunne gjennomføre lønnskjøringer. Utdanningens emner, sammenhengen mellom emnene og progresjon, vil på en strukturert måte gradvis utvikle den kompetansen som en HR-konsulent skal ha.

Hovedemner i første semester

Hovedemne i det første semesteret er lønnsteori og praktisk lønnsarbeid. For å forstå sammenhengen mellom lønns- og regnskapsarbeid vil du få en introduksjon til regnskapsfaget som primært fokuserer på lønnsrelaterte føringer i regnskapet. Du vil kombinere praktisk oppgaveløsning med teori og anvendelse av lov- og regelverk tilknyttet ulike områder innenfor personal og lønn i henhold til aktuell lovgivning og tariffavtaler. Du vil videre jobbe praktisk med temaer som naturalytelser, sykepenger, dagpenger, pensjon, timeregistrering og reiseregninger, rapportering til Altinn, periodisering og avstemming av lønnsdata. Skatt er et eget fagområde og omhandler håndtering av skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt håndtering av innleide næringsdrivende versus lønnsmottakere. Håndtering av persondata i forhold til GDPR (personvernlovgivningen), etikk, kundebehandling og kommunikasjon er også sentralt.  Gjennom den praktiske opplæringen benyttes digitale ressurser for oppslag (Lovdata og Sticos etc.), lønnssystem, regnskapssystem og Excel. En som jobber med lønn må også ha tilstrekkelig kompetanse tilknyttet årsavslutning/avstemming som rapportering, klargjøring til årsregnskap og årsavstemming, sammenstillingsoppgaver og årsavstemming. 

Hovedemner i andre semester

I 2. semester er hovedemnet Personaladministrasjon som understøttes av arbeidslivsjuss og arbeidslivets aktører og prosesser. I tillegg vil du få kompetanse på HR-strategier og organisering, noe som vil gi deg innblikk i HR-ledelse og roller, ulike organisasjonsformer og hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles. Vi vil også komme inn på IA (Inkluderende Arbeidsliv), prinsipper for lederutvikling, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og personalpolitikk som kan ligge til grunn for ulike stillingsstrukturer. En virksomhets miljøprofil og bærekraft er også tema.

Personaladministrasjon er et omfattende emne der relevante personalspørsmål behandles. Temaene strekker seg gjennom arbeidstakerens mulige «livsløp», fra rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler, via medarbeidersamtaler, permisjon, ferieavvikling og sykdom, til oppsigelse, permittering og avskjed. Du vil også jobbe med problemstillinger knyttet til omorganisering og nedbemanning, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser samt krisehåndtering og beredskapsplanlegging. For å sikre gode og juridisk forsvarlige prosesser i personalsaker vil du også lære saksbehandlingsregler og -metode, og regelverket som regulerer norsk arbeidsliv. I tillegg til grundig gjennomgang av relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven vil vi jobbe med HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og krav til handlingsplaner og opplæring. Du vil bli godt kjent med Lovdata. 

Hovedemner i tredje semester

I 3. og siste semester løfter vi både blikket og kompetansenivået enda høyere. Her vil vi ha fokus på blant annet strategisk HRM og ledelse i HR-perspektiv, organisasjon og organisering, personalledelse, belønnings- og motivasjonspsykologi, teamutvikling, ulike rammeverk, perspektiver og tilnærminger til organisasjons-, rekruttering, medarbeider- og kompetanseutvikling, mer om arbeidsrett og arbeidsgivers styringsrett. Dermed skal du ved studiets slutt kunne utøve strategisk og operativt HR- og lønnsarbeid innenfor reglene for arbeidsrett, offentlighet og personvern, bidra i rekrutteringsprosesser og i disponering av menneskelige ressurser i en organisasjon i tråd med etiske krav og retningslinjer for arbeidslivet

Studiets innhold og oppbygging

Utdanningens hovedemne er personaladministrasjon som understøttes av emnene Juss i arbeidslivet og Arbeidslivets aktører og prosesser. I tillegg vil du få kompetanse på fagområdet HR-strategier og organisering.

Personaladministrasjon er et omfattende emne der relevante personalspørsmål behandles. Temaene strekker seg gjennom arbeidstakerens mulige «livsløp», fra rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler, via medarbeidersamtaler, permisjon, ferieavvikling og sykdom, til oppsigelse, permittering og avskjed. Vi vil også jobbe med problemstillinger knyttet til omorganisering og nedbemanning, arbeidsmiljø og arbeidsmiljøundersøkelser samt krisehåndtering og beredskapsplanlegging. For å sikre gode og juridisk forsvarlige prosesser i personalsaker vil du også lære saksbehandlingsregler og -metode.

I støtteemnet Juss i arbeidslivet vil vi fokusere på lov- og regelverket som regulerer norsk arbeidsliv. I tillegg til grundig gjennomgang av relevante paragrafer i arbeidsmiljøloven vil vi jobbe med HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) og krav til handlingsplaner og opplæring. Du vil bli godt kjent med Lovdata.

Arbeidslivets aktører og prosesser innbefatter hovedsammenslutningene som LO og NHO, men også andre viktige aktører du må kjenne til, slik som for eksempel NAV og Arbeidstilsynet. De interne funksjonene, som verneombud, tillitsvalgte og ansattrepresentanter, med deres rettigheter, ansvar og oppgaver, vil bli gjennomgått.

I studiet vil du jobbe med HR-strategier og organisering, noe som vil gi deg innblikk i HR-ledelse og roller, ulike organisasjonsformer og hvordan organisasjonskultur oppstår og utvikles. Vi vil også komme inn på IA (Inkluderende Arbeidsliv), prinsipper for lederutvikling, kompetanseutvikling, lønnspolitikk og personalpolitikk som kan ligge til grunn for ulike stillingsstrukturer.

En virksomhets miljøprofil og bærekraft er også tema.

NB! Hvis du tar deler av HR-konsulent som nettutdanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder, er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolested for å få tilgang.

Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor HR- og lønnsområdet er etterspurt på arbeidsmarkedet, og jobbmulighetene etter fullført utdanning er gode. Har du yrkeserfaring er dette en stor fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med kompetanse innenfor HR-området er verdifull for virksomheten.

Som følge av at vi har utdannet administrativt personell gjennom mange år, er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført utdanning. Mange relevante virksomheter tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere.

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle programvarer. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert.

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole eller universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb.

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss. 

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter.

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Regnskap (primært lønnsrelatert)

 • Regnskapsteori, regnskapssystem, kontroll og MVA relatert primært til lønnsområdet
 • A-melding avstemming
 • Dokumentasjon Praktisk bokføring

Skatt

 • Skattepliktige inntekter
 • Fradragsberettigede kostnader
 • Næringsdrivende vs lønn

Praktisk Lønnsarbeid

 • Rutinebeskrivelser/dokumentasjon
 • Fastlønn, timelønn, overtid og sluttavtaler
 • Tariffavtaler 
 • Sykepenger, AAP, dagpenger       
 • Ferie  
 • Naturalytelser
 • Pensjon       
 • Skattekort    
 • Timeregistrering      
 • Reiseregning og statens reiseregulativ     
 • A-melding     
 • Digitale ressurser for eksempel Lovdata Pro, Sticos, Simployer
 • Filimport/-eksport    
 • Lønnssystem/regnskapssystem/Excel      
 • Rapportering til Altinn        
 • Periodisering og avstemming        
 • GDPR Etikk, kundebehandling, kommunikasjon

Personaladministrasjon

 • Saksbehandlingsregler
 • Rekruttering, ansettelse, avlønning og arbeidsavtaler
 • Oppfølging sykmeldte, beregning vs NAV
 • Omorganisering/nedbemanning
 • Avskjed, oppsigelser, permittering
 • Oversikt over pensjon og personellforsikring
 • Permisjonsordninger
 • Medarbeidersamtaler, lønnssamtaler
 • Medvirkning, samarbeid og konflikter
 • Personalsaker, kommunikasjon, GDPR
 • Etiske problemstillinger
 • Arbeidsmiljø/arbeidsmiljøundersøkelser
 • HRM (f.eks. Simployer) inkl. personalhåndbok samt andre digitale ressurser Krisehåndtering/beredskapsplanlegging

Arbeidslivets aktører og prosesser

 • Hovedsammenslutninger
 • Offentlige aktører f.eks. NAV og Arbeidstilsynet – roller, ordninger og tilsyn
 • Interne roller, f.eks. verneombud/tillitsvalgte/-ansattrepresentanter
 • Lærlingeordningen
 • Avtaleverk, Arbeidslivets prosesser - Grunnleggende begreper, lønnsforhandlinger, hovedavtaler/tariffavtaler og handlingsrom Varsling

 

Strategisk HRM

 • Historikk, utvikling og perspektiver på HR, HR-teknologi og -systemer/prosesser
 • Foretakets samfunnsoppdrag, visjon, verdier, kultur og strategiske satsningsområder
 • Ledelse i HR-perspektiv: Lederskapsteorier, lederstiler, endringsledelse 

Organisasjon og organisering

 • Organisasjonsteorier og -former
 • Organisasjonens omgivelser og rammebetingelser
 • Organisasjonsstruktur, design av stillinger, gruppering av oppgaver, rolleteori, sentralisering/-desentralisering, outsourcing
 • Organisasjonskultur, utvikling av organisasjonskultur, strategisk mangfold, rekrutteringsstrategier, personalutvelgelse, mer om intervjuteknikker
 • Arbeidsmiljøkartlegging Organisasjonsanalyse 

Belønnings- og motivasjonspsykologi

 • Personalledelse og inkludering/medvirkning
 • Belønnings- og motivasjonssystemer
 • Grupper og gruppepsykologi - teamutvikling
 • Motivasjonspsykologi, motivasjonsteorier, belønningsstrukturer
 • Læringsteorier
 • Motstand mot endring
 • Helsefremmende tiltak
 • Turnover 

HR og juss

 • Kontrakter og kontraktsformer
 • Arbeidstillatelser
 • Omplassering
 • Konkurranseklausuler
 • Omstruktureringer, virksomhetsoverdragelser
 • Nedbemanning og permittering Fratredelsesavtaler, sluttpakker

Kompetanseutvikling

 • Strategisk kompetanseutvikling og -styring - kompetansestrategi
 • Prosess for kompetansestyring, modell for kompetansekartlegging (nåværende og fremtidige), kompetansegap, prioritering av opplæringstiltak, plan for omdisponering av personale, nyrekruttering og karriereveiledning
 • Roller og ansvar (HR, leder, medarbeider)

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskaper
Kandidaten  

 • har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor administrativ- og juridisk HR samt lønn 
 • har kunnskap om arbeidslivspsykologi 
 • har innsikt i arbeidsretten og arbeidsgivers styringsrett  
 • har innsikt i ulike rammeverk, perspektiver og tilnærminger til organisasjons-, medarbeider- og kompetanseutvikling 
 • har innsikt i avtaleverk, standarder og kvalitetskrav som styrer arbeidslivet 
 • har kunnskap om arbeidslivets aktører og prosesser  
 • har kunnskap om lønnsrelaterte regnskapstransaksjoner herunder skatt, MVA, kontroller, A-melding, periodisering og avstemming samt periodisk innrapportering til Altinn og forstår viktigheten av korrekt regnskaps- og lønnsarbeid i et foretak 
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav for HR, og har innsikt i egne utviklingsmuligheter innenfor HR-området 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap gjennom relevant litteratur og digitale ressurser samt kontakt med ressurspersoner 
 • kjenner til HR- og lønnsfunksjonenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, samt betydning i et verdiskapingsperspektiv 

Ferdigheter
Kandidaten 

 • kan utøve strategisk og operativt HR- og lønnsarbeid innenfor reglene for arbeidsrett, offentlighet og personvern 
 • kan gjøre rede for sine faglige valg herunder drøfte og besvare juridiske problemstillinger innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett 
 • kan kartlegge en HR- eller lønnsrelatert situasjon, identifisere problemstillingen og anvende lov- og regelverk for å finne gode og hensiktsmessige løsninger 
 • kan gjennomføre en komplett lønnskjøring, herunder anvende blant annet arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven samt innrapportere til Altinn 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning  
 • kan orientere seg på Lovdata og i andre fysiske og digitale ressurser som er relevante for HR- og lønnsrelaterte problemstillinger 
 • kan bidra i rekrutteringsprosesser, i organisasjons-, medarbeider- og kompetanseutvikling og i disponering av menneskelige ressurser i en organisasjon  
 • kan anvende rettledninger, programvare og digitale ressurser i lønnskjøringer og saksbehandling av personalsaker  

Generell kompetanse
Kandidaten 

 • kan planlegge og gjennomføre HR- og lønnsrelaterte arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer for arbeidslivet  
 • kan utføre HR- og lønnsrelaterte oppgaver i henhold til oppdragsgiver behov 
 • kan bidra til organisasjons- og kompetanseutvikling 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller på tvers av fag, samt med eksterne aktører 
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor HR og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis  
 • har forståelse for ivaretakelse av både arbeidsgivers og arbeidstakers interesser i HR- og lønnsarbeid 
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak 
 • har respekt for individets og gruppers grunnleggende rettigheter, verdighet og integritet 

Fakta om studiet

Studienavn: HR-konsulent

Studiested: Oslo

Oppnådd tittel: HR-konsulent

Har du utdanningene Lønnsmedarbeider eller HR-medarbeider fra tidligere, godskrives du med ett semster.

HR- og lønnsmedarbeider gir direkte opptak til 3. semester.

Varighet: Et og et halvt år på heltid (tre semestre)

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid

Høst 24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke

Nivå: Fagskole (offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning) 

Språk: Norsk

Studiepoeng: 90

Søkefrist: Løpende opptak frem til studiestart

Lånekassegodkjent: Ja

Pris: kr. 51.400,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr.1.800,- og lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav til HR-konsulent finner du på denne linken

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png