Fakta om studiet

Studienavn: Lønnsmedarbeider

Studiested: Oslo, Fredrikstad og Nett

Oppnådd tittel: Lønnsmedarbeider

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid
Deltid

27.08.24
26.08.24

Fredrikstad

Heltid

29.08.24

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid
Deltid

03.09.24
03.09.24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke.

Deltid: kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag fra kl. 09:00. 

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform 2 til 3 dager per uke kl. 09:00-14:30 + to helgesamlinger (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to helgesamlinger hvert semester (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: kr. 53.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Lønnsmedarbeider

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Informasjonsvideo om utdanningen

Studiet Lønnsmedarbeider

Dybdekompetanse innenfor lønnsområdet er etterspurt i arbeidsmarkedet. En god lønnsmedarbeider må kunne se sammenheng mellom lønn, regnskap og personalarbeid, noe som legger til rette for effektiv kommunikasjon mellom ulike avdelinger/funksjoner.

Lønnsmedarbeideren skal ha god kompetanse innenfor lønnsområdet. I tillegg til å kunne behandle lønnstransaksjoner og gjennomføre lønnskjøringer skal lønnsmedarbeideren være rådgiver i lønnsspørsmål innenfor skatt, pensjon, sykepenger etc. 

Relevante temaer som utdanningen er bygget på er blant annet:

 • Regnskap, primært relatert til lønn
 • Praktisk lønnsarbeid, herunder lønnsrelatert skatt, årsavslutning og avstemming
 • Arbeidslivets aktører, prosesser og avtaleverk
 • Etiske problemstillinger 
 • Digitale ressurser innenfor fagområdene

Utdanningen tilbys som heltids- og deltidsutdanning ved våre studiesteder i Oslo, Fredrikstad og Trondheim, og som nettbasert utdanning med samlinger. 

Du kan bygge på denne utdanningen med HR-medarbeider (30 studiepoeng) og bli HR- og lønnsmedarbeider (60 studiepoeng). Les mer om HR- og lønnsmedarbeider på denne linken.

Studiets innhold og oppbygging

Utdanningens hovedemne er praktisk lønnsarbeid. For å forstå sammenhengen mellom lønns- og regnskapsarbeid vil du få en introduksjon til regnskapsfaget. Regnskapsfaget har primært fokus på lønnsrelaterte føringer innenfor regnskapet. Eksempler på dette er behandling av MVA relatert til lønnsområdet, avstemming av A-melding, dokumentasjon og praktisk bokføring av lønnsposter. 

Du vil kombinere praktisk oppgaveløsning med teori og anvendelse av lov- og regelverk tilknyttet ulike områder innenfor lønn og lønnsføring. Du vil lære håndtering og føring av lønn og naturalytelser i henhold til aktuell lovgivning og tariffavtaler. Du vil videre jobbe praktisk med temaer som sykepenger, dagpenger, pensjon, timeregistrering, reiseregninger, A-melding. Gjennom den praktiske opplæringen benyttes digitale ressurser for oppslag (Lovdata og Sticos etc.). I tillegg anvender du lønnssystem, regnskapssystem og Excel. Emnet Praktisk lønnsarbeid omhandler også rapportering til Altinn, periodisering og avstemming av lønnsdata, håndtering av persondata i forhold til GDPR (personvernlovgivningen), etikk, kundebehandling og kommunikasjon. 

Skatt er et eget fagområde og omhandler håndtering av skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt håndtering av innleide næringsdrivende versus lønnsmottakere. En lønnsmedarbeider må også ha tilstrekkelig kompetanse tilknyttet årsavslutning/avstemming som rapportering, klargjøring til årsregnskap og årsavstemming, sammenstillingsoppgaver og årsavstemming. 

Utdanningens emner, sammenhengen mellom emnene og progresjon, vil på en god måte gradvis utvikle den kompetansen som en lønnsmedarbeider skal ha.

Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor lønnsområdet er etterspurt på arbeidsmarkedet, og jobbmulighetene etter fullført utdanning er gode. Har du yrkeserfaring fra en annen bransje kan dette være en fordel for deg, nettopp fordi din bransjekunnskap kombinert med kompetanse innenfor lønnsområdet kan være verdifull for virksomheten.

Som følge av at vi har utdannet personell til regnskaps- og lønnsfunksjoner gjennom mange år er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført utdanning. Mange relevante virksomheter tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere. 

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi benytter det Vismabaserte regnskaps- og lønnssystemet Tripletex i den praktiske opplæringen. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

NB! Hvis du tar Lønnsmedarbeider som nettutdanning og bor i nærheten av et av våre skolesteder, er du velkommen til å bruke våre lokaler til å følge nettundervisningen. Ta kontakt med det enkelte skolested for å få tilgang.

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole/universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Regnskap (primært lønnsrelatert)

 • Regnskapsteori, regnskapssystem, kontroll og MVA relatert primært til lønnsområdet
 • A-melding avstemming
 • Dokumentasjon Praktisk bokføring

Praktisk Lønnsarbeid

 • Rutinebeskrivelser/dokumentasjon
 • Fastlønn, timelønn, overtid og sluttavtaler
 • Tariffavtaler 
 • Sykepenger, AAP, dagpenger       
 • Ferie  
 • Naturalytelser
 • Pensjon       
 • Skattekort    
 • Timeregistrering      
 • Reiseregning og statens reiseregulativ     
 • A-melding     
 • Digitale ressurser for eksempel Lovdata Pro, Sticos, Simployer
 • Filimport/-eksport    
 • Lønnssystem/regnskapssystem/Excel      
 • Rapportering til Altinn        
 • Periodisering og avstemming        
 • GDPR Etikk, kundebehandling, kommunikasjon

Skatt

 • Skattepliktige inntekter
 • Fradragsberettigede kostnader
 • Næringsdrivende vs lønn

Årsavslutning/avstemming

 • Avstemming
 • Rapporter     
 • Klargjøring til årsregnskap og årsavstemming
 • Sammenstillingsoppgaver og årsavstemming

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskaper 
Kandidaten 

 • har kunnskap om relaterte begreper og digitale ressurser/verktøy innenfor lønnsområdet
 • har kunnskap om lønnsprogram og lønnsprogrammenes funksjonalitet
 • har kunnskap om lønnsrelaterte regnskapstransaksjoner, skatt, MVA, kontroller, A-melding, periodisering og avstemming av lønn
 • har kunnskap om periodisk innrapportering til Altinn
 • har innsikt i lover, avtaleverk, standarder og kvalitetskrav som styrer arbeidslivet generelt og lønnsarbeidet spesielt 
 • har innsikt i taushetsplikt, GDPR og arkivering av lønns- og personalsaker
 • har kunnskap om lønn som fagområde og arbeidslivets aktører og prosesser
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap gjennom relevant litteratur og digitale ressurser samt kontakt med ressurspersoner
 • forstår lønnsområdets betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • forstår viktigheten av korrekt regnskaps- og lønnsarbeid i et foretak


Ferdigheter
Kandidaten

 • kan utøve operativt lønnsarbeid
 • kan anvende relevante lover og regelverk for å løse teoretiske og praktiske lønnsmessige problemstillinger 
 • kan ivareta taushetsplikten og håndtere taushetsbelagt informasjon i forbindelse med personsensitive saker
 • kan ta ansvar for, og gjennomføre en komplett lønnskjøring, herunder anvende blant annet arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven
 • kan innrapportere til Altinn
 • kan anvende rettledninger, programvare og digitale ressurser i arbeid med lønnssaker 
 • kan orientere seg på Lovdata og i andre fysiske og digitale ressurser som er relevante for lønnsrelaterte problemstillinger
 • kan kartlegge en lønnsrelatert situasjon, identifisere problemstillinger og anvende lov- og regelverk for å finne gode og hensiktsmessige løsninger


Generell kompetanse
Kandidaten

 • har forståelse for etikk og etiske problemstillinger i personal- og lønnssaker
 • har forståelse for ivaretakelse av både arbeidsgivers og arbeidstakers interesser i lønnsarbeid
 • har utviklet etisk grunnholdning til yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor lønnsområdet
 • kan identifisere og utføre naturlige og relevante lønnsrelaterte arbeidsoppgaver i en organisasjon
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med relevante eksterne målgrupper 
 • kan utvikle arbeidsmetoder og tjenester som er relevante for lønnsområdet

Fakta om studiet

Studienavn: Lønnsmedarbeider

Studiested: Oslo, Fredrikstad og Nett

Oppnådd tittel: Lønnsmedarbeider

Varighet: Et halvt år på heltid (ett semester) eller ett år deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Oslo

Heltid
Deltid

27.08.24
26.08.24

Fredrikstad

Heltid

29.08.24

Nett (lærerstyrt undervisning)

Heltid
Deltid

03.09.24
03.09.24

Dager og tider:

Heltid: kl. 09:00-14:30 ca. 3 dager per uke.

Deltid: kl. 17:00-21:00 en kveld per uke + hver 4. lørdag fra kl. 09:00. 

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform 2 til 3 dager per uke kl. 09:00-14:30 + to helgesamlinger (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to helgesamlinger hvert semester (valgfritt med fysisk deltakelse i Oslo eller digitalt).

Søknadsfrist: fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: kr. 53.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Lønnsmedarbeider

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png