Kunnskaper
Kandidaten

 • har kunnskap om reiselivsrelaterte begreper  
 • har kunnskap om utviklingstrekk, teknologi og prissetting innenfor reiselivet samt prosesser for å utvikle lønnsomme og bærekraftige reiselivsprodukter 
 • har kunnskap om organisasjonsformer for reiselivsbedrifter, samt prinsipper og lovverk for nyetablering og krav til forsvarlig drift  
 • har kunnskap om digitale reiselivsressurser og verktøy for kartlegging av destinasjoner, markedsføring, sosiale medier og booking  
 • har innsikt i lov- og regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet relevante for reiselivsnæringen 
 • har kunnskap om hvordan kultur, verdier og normer påvirker reiselivspolitikk og -utvikling samt positive og negative faktorer innenfor bærekraftig reiseliv 
 • har kunnskap om ulike målgruppers særtrekk, kulturforskjeller, forbrukeratferd, preferanser og prissensitivitet, og hvilke reiselivsprodukter som kan møte de ulike behovene 
 • har innsikt i hva et kvalitetsmessig godt reiselivsprodukt er 
 • har innsikt i betydningen av god og personlig service i reiselivet 
 • har kunnskap om reiselivsbransjen, til yrkesfeltet samt roller og eierstrukturer, nasjonalt og internasjonalt 
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap og forstår reiselivsbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv, lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • har kunnskap om reiselivsnæringens betingelser og bidrag til bærekraftig destinasjonsledelse og besøksforvaltning 
 • har kunnskap om natur og opplevelsesbasert reiseliv. 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglig verktøy og uttrykksformer som er relevante for reiselivet  
 • kan anvende faglig kunnskap i møte med kunden og i praktiske og teoretiske problemstillinger i arbeidet med å utvikle, markedsføre og kvalitetssikre reiselivs- og opplevelsesprodukter  
 • kan anvende funksjonaliteten i relevante kommunikasjons- og informasjonsverktøy samt bookingsystemet Amadeus  
 • kan finne og anvende relevant informasjon, abonnementsordninger og digitale ressurser i arbeidet med å utvikle reiselivsprodukter 
 • kan kartlegge kunders ønsker og behov, og på den bakgrunn sette sammen og prissette individuelle og gruppebaserte reiselivsprodukter og events 
 • formidle naturbaserte opplevelsesprodukter digitalt og verbalt 

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper i reiselivsnæringen 
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket med respekt for individets og gruppers ulikheter, verdighet og integritet 
 • kan utvikle, pakketere og selge reiselivsprodukter etter utvalgte gruppers behov herunder reisearrangørvirksomhet 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller i reiselivsbransjen gjennom konstruktivt samarbeid og gjensidig respekt 
 • kan utvikle reiselivsprodukter og -tjenester og arbeidsmetoder av relevans for reiselivet 
 • kan reflektere over og diskuterer profesjonalitet, etiske problemstillinger og perspektiver på bærekraft innenfor reiselivssektoren 
 • kan planlegge og gjennomføre ulike prosjekter individuelt og i team