Fakta om studiet

Studienavn: Juss for næringslivet - selskapsrett

Utdanningsform: Nettbasert

Varighet: Ett år på deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Nett med samlinger

Deltid

05.09.24

Dager og tider:

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform ca. 3 dager per uke kl. 09:00-14:30.

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to digitale helgesamlinger hvert semester.

Søknadsfrist: Fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: Kr. 53.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Juss for næringslivet - selskapsrett

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png

Juss for næringslivet – selskapsrett

Utdanningens formål å gi deg god kunnskap innenfor fagområdet selskapsrett. I utdanningen tar vi utgangspunkt i juridisk metode, lovgivningsprosessen og rettskildene. Deretter går vi videre med ulike selskapsformer og lovkravene til disse som for eksempel stiftelse, egenkapital, organisering, fusjon og fisjon, rettsevne og bærekraft. Aksjeloven og selskapsloven er svært sentrale, men du vil også få innføring i tilstøtende lovgivning samt kunnskap om enhets- og foretaksregistrene, konkurransetilsynet og kravet til åpenhet.

Emnet Regnskap, skatt og avgift er omfattende, og aktuelle tema er regnskaps- og revisjonsplikten, revisors rolle, ansvar og oppgaver, kravene til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, rapportering samt hvitvasking.  Du vil også få en innføring i regnskapsanalyse. Her er regnskapsloven spesielt sentral, men du vil også få en generell og overordnet innføring i kravene til bokføring, skatt og avgift samt revisjon og ekstern regnskapsfører.

I emnet Konkurs settes det fokus på konkurs- og dekningsloven og du vil få en gjennomgang av regelverk for voldgift og gjeldsordning.

Immaterialretten er også svært relevant for selskaper i en tid med rask utvikling og store investeringer i nye produkter og metoder. Vi har derfor også lagt vekt på innføring i bestemmelsene tilknyttet patent, varemerke, opphavsrett og åndsverk.

Gjennom utdanningen vil du bli godt kjent med digitale portaler slik som Lovdata Pro, Altinn, Brønnøysundregistrene og ulike etaters nettsider.

Ved avsluttet utdanning skal du kunne løse enklere juridiske problemstillinger innenfor selskapsretten, men også ha kompetanse til å forstå når kompleksiteten krever at det må innhentes fagpersoner med mer dybdekompetanse innenfor juss.  

Utdanningens målgruppe er studenter som ønsker eller har behov for kunnskap innenfor selskapsretten, samt jobbsøkere, arbeidstakere, ledere eller virksomheter som ønsker å øke ansatte eller virksomheten sin kompetanse på fagfeltet.

Jobbmuligheter

Kompetanse innenfor selskapsretten er meget relevant for virksomheter i privat sektor, men også innenfor offentlig sektor er det stort behov for å kjenne lovverket for selskaper. Jobbmulighetene etter fullført utdanninger er særlig gode i kombinasjon med annen administrativ eller økonomisk kompetanse tilegnet gjennom tidligere utdanning eller arbeidserfaring. Utdanningen er relevant både for små og store virksomheter og i alle bransjer.

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle programvarer. I studietiden har du tilgang til alle programmer som benyttes i opplæringen uavhengig av om du sitter hjemme eller på skolen. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Er du usikker på hva du skal studere?

Hva skal jeg bli?  - Hva skal jeg studere?  - Hva bør jeg studere?  Dette er spørsmål som mange stiller seg. Valgmulighetene er mange. En fagskole har et praktisk fokus, og skiller seg tydelig fra en teori- og forskningsbasert utdanning ved høyskole eller universitet. Næringslivet ønsker i økende grad å rekruttere personer med praktisk kompetanse som kan generere merverdi for virksomheten fra første dag. En fagskoleutdanning tilfredsstiller disse ønskene fra næringslivet og hjelper deg raskere i jobb. 

Hvis du er usikker på hva som passer for deg så ta gjerne kontakt med oss for en gratis og uforpliktende studiesamtale / veiledning. Vi hjelper deg å velge det som passer best for deg.

Opptakskrav - både for deg med og uten studiekompetanse/videregående skole

Hvis du er en av dem som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av dokumentasjon fra skole, jobb etc. Vi vil da vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.  

Du kan søke direkte opptak på studier ved fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut fra realkompetanse (dersom du ikke har fullført og bestått videregående utdanning). Ved realkompetansevurdering vil vi se på utdanning og erfaring, og vurdere om denne er tilstrekkelig for å kvalifisere for opptak. Ta kontakt med oss så vil vi vurdere dine muligheter. 

Alle kan søke og har krav på å få sine muligheter vurdert.


Innføring i juridisk metode, begreper og rettskilder

Du vil i emnet få en innføring i juridisk metode noe som vil hjelpe deg, på en strukturert måte, å tolke juridiske problemstillinger og rettskilder som lover, forarbeider osv. Den standardiserte bruken av juridiske begreper reduserer sannsynligheten for eventuelle misforståelser, og kommunikasjonen blir enklere, noe du vil oppleve gjennom hele utdanningen. Samlet sett er juridisk metode, begreper og rettskilder hjørnesteiner i rettsvitenskapen, og de sikrer en systematisk tilnærming til å forstå, tolke og anvende rettsregler. Tema som blir behandlet i emnet: 

 • Juridisk metode og begreper 
 • Lovgivningsprosess 
  • Lover, forskrifter, uttalelser og dommer 
  • Juridiske tolkningsprinsipper 
  • Juridisk informasjonssøking 
  • Saksbehandling, herunder: case-løsningsmetodikk, korrespondanse, juridisk terminologi og språk 
 • Rettskilder  

Selskapsrett

Selskapsrett gir oss rammeverket for organisering, drift og styring av selskaper, og for å sikre ansvarlig forvaltning av kapital. Det innebærer blant annet hvordan selskaper etableres og organiseres, slik som selskapsform, eierstruktur og aksjekapital. I skatteretten finner vi også retningslinjer for aksjonærenes, styrets, ledelsens og kreditorenes ansvar og plikter, samt fordeling av makt og beslutningstaking. I den grad det skulle oppstå konflikter, internt i selskapet eller med eksterne relasjoner, har selskapsretten retningslinjer for håndtering av slike. Tema som blir behandlet i emnet: 

 • Selskapsformer og risikofordeling
 • Selskapets formål/samfunnsansvar, bærekraft, personvern (GDPR)
 • Etablering/stiftelse og registrering, stiftelsesdokument, vedtekter, revisor
 • Avtaler og transaksjoner mellom eier og selskap – meldeplikt
 • Egenkapital og styrets handlingsplikt
 • Organisering
 • Konsern, avtaler og transaksjoner mellom selskaper
 • Overdragelse av eierandeler
 • Lån og utdeling
 • Meldeplikt ved overdragelse/kjøp av virksomhet
 • Krav til selskapsandeler, formuesforhold, aksjeeieravtaler
 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
 • Fusjon/fisjon
 • Selskapets forpliktelser/rettsevne
 • Selskapets opphør/avvikling
 • Erstatningsansvar for eiere og ledelse

Regnskap, skatt og avgift

Regnskap, skatt og avgift for aksjeselskaper er viktige tema for styring og økonomisk ledelse av selskaper. Å ha kunnskap om skatteplikt, MVA, arbeidsgiveravgift, dokumentasjon og rapportering er derfor sentralt for forsvarlig drift av selskaper. Tema som blir behandlet i emnet: 

 • Regnskapsplikt - årsregnskap og/eller konsernregnskap
 • Krav til revisjon og revisors hovedoppgaver
 • Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
 • Formalkrav til disposisjoner i selskaper
 • Skattesubjekt – prinsipper for inntekts- og formueskatt
 • MVA – avgiftsplikt og ikke avgiftspliktig omsetning og merverdiavgiftssystemets oppbygning
 • Generelt om krav til bokføring og rapportering herunder A-melding, skattemelding, MVA
 • Krav om å benytte autorisert regnskapsfører
 • Innføring i regnskapsanalyse – vurdering av soliditet, likviditet og egenkapital basert på årsregnskapet og perioderegnskaper
 • Vurdering i forhold til styrets handlingsplikt ved ikke forsvarlig egenkapital og/eller likviditet

Konkurs og tvisteløsning

Konkurs og tvisteløsning er separate rettsområder, men kan være nært knyttet sammen i juridiske spørsmål. Det er derfor viktig å være kjent med grunnprinsippene, begrepene, konkursprosessen og alternative tvisteløsninger. Tema som blir behandlet i emnet: 

 • Konkurs herunder bobehandling og gjeldsforhandling, beslag, motregning og fordeling av midler samt innberetninger
 • Tvisteloven, forliksråd, prosess og rettsvirkning
 • Voldgift, voldgiftsretten og prosess (mekling og hovedforhandling) og rettsvirkning
 • Gjeldsordning og gjeldsforhandling, namsmannens rolle,  prosess og rettsvirkning

Immaterielle eiendeler

Å forstå hva immaterielle eiendeler innebærer er viktig da de ofte utgjør en betydelig del av verdien til et selskap. Slike eiendeler har ikke har en fysisk form, men har likevel betydelig økonomisk verdi, og omfatter for eksempel patenter, varemerker, opphavsrett, goodwill, lisenser og lignende. Lovverk beskytter de immaterielle eiendelene, og det er regler for regnskapsmessig behandling og verdsettelse. Tema som blir behandlet i emnet: 

 • Hva inngår i immaterialretten
 • Patentloven
 • Varemerkeloven
 • Åndsverkloven
 • Forholdet mellom ansatt og arbeidsgiver

Læringsutbyttebeskrivelser

Kunnskaper
Kandidaten 

 • har kunnskap om juridiske begreper, rettskilder og lovgivningsprosessen, samt kjennskap til juridisk metode 
 • har innsikt i lovverket som regulerer juridiske problemstillinger for selskapsretten 
 • har innsikt selskapsformer og juridiske krav til selskapsadministrasjon herunder etablering og drift av selskaper, styrets funksjon, selskapets forpliktelser og rettsevne, opphør og erstatningsansvar 
 • har kunnskap om krav til regnskapsplikt og årsregnskap, herunder krav til rapportering, revisjon og krav til ekstern regnskapsfører  
 • har innsikt i formalkrav til disposisjoner i selskaper, krav til egenkapital og styrets handlingsplikt samt kunnskap om enkel regnskapsanalyse 
 • har innsikt i sentrale regler for pant, inkasso, konkurs, tvisteløsning og tvangsfullbyrdelse 
 • har innsikt i sentrale rettsregler for personvern, hvitvasking, åpenhet og konkurranselovgivning  
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor selskapsrett gjennom deltakelse i relevante fora og kurs, digitale ressurser og nettverk 
 • forstår selskapsrettens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv, herunder etisk verdigrunnlag, hvitvasking, varsling, bærekraft, personvern og GDPR 
 • har kunnskap om eksterne og foretaksinterne funksjoner som har dybdekunnskap i selskapsrettslige problemstillinger, og hvordan slike kan bistå i en juridisk problemstilling

Ferdigheter 
Kandidaten 

 • kan anvende relevant selskapsrettslig kunnskap for å løse enklere teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger  
 • kan anvende relevante lover og forskrifter i sitt daglige arbeid innenfor selskapsretten  
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en selskapsrettslig problemstilling 
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere selskapsrettslige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak 
 • kan anvende relevante juridiske og enklere regnskapsmessige verktøy, metoder og begreper relatert til selskaper 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

 • har forståelse for etiske prinsipper for selskaper 
 • har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidssituasjon med juridisk grensesnitt 
 • kan utføre enklere selskapsrettslige oppgaver iht lov- og regelverket etter utvalgte målgruppers behov 
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, internt i virksomheten og med eksterne aktører i privat og offentlig sektor 
 • kan utvikle arbeidsmetoder som ivaretar selskapsrettslige hensyn på en effektiv og sikker måte

Fakta om studiet

Studienavn: Juss for næringslivet - selskapsrett

Utdanningsform: Nettbasert

Varighet: Ett år på deltid (to semestre)

Oppstartsdatoer:

Nett med samlinger

Deltid

05.09.24

Dager og tider:

Nett heltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform ca. 3 dager per uke kl. 09:00-14:30.

Nett deltid: lærerstyrt undervisning på skolens plattform en kveld per uke kl. 17:00-21:00 + to digitale helgesamlinger hvert semester.

Søknadsfrist: Fortløpende opptak frem til studiestart

Nivå: Fagskole (Offentlig godkjent Høyere yrkesfaglig utdanning)

Språk: Norsk

Studiepoeng : 30

Lånekassegodkjent: Ja

Pris for utdanningen: Kr. 53.400,- inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr på kr. 1.800,- samt lærebøker kommer i tillegg

Opptakskrav Juss for næringslivet - selskapsrett

Lånekassen_logo_RGB_endelig versjon.png